Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 02-Σεπ-2015 09:45

  Μερίσματα εσωτερικού και εξωτερικού

  Μερίσματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Capital.gr και ο φοροτεχνικός κ. Γιώργος Χριστόπουλος απαντούν σήμερα σε νέα ερωτήματα των αναγνωστών αναφορικά με τον τρόπο δήλωσης των μερισμάτων που έχουν εισπράξει στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην περίπτωση διάστασης των συζύγων.

  Ερώτηση: Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύουν φοροαπαλλαγές για τα μερίδια που διανέμονται από εταιρείες ΑΕΕΑΠ ή REICS (Real Estate Investment Companies) γιατί έλαβα μέρισμα 10.000 από την Τραστορ που πληρώθηκε εντός του 2014 (χρήσης 2013) και δεν είχε παρακράτηση φόρου. Απευθύνθηκα στον λογιστή της εταιρείας Τραστορ και μου είπε ότι αυτού του τύπου οι εταιρείες έχουν τέτοιες φοροαπαλλαγές και πρέπει να το βάλω στα εισοδήματα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο. Δεν πρέπει να μπει στον πίνακα Δ1 και να φορολογηθεί με 10%; Αν όχι σε ποιον κωδικό πρέπει να μπει;  Και  δεύτερον απαλλάσσεται από την εισφορά αλληλεγγύης; 

  Απάντηση: Για τις λεπτομέρειες πως δηλώνονται τα εισοδήματα από κεφάλαιο και η υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου δείτε το 6ο και 8ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού, εδώ στο Capital.gr. 

  Η λειτουργία των Α.Ε.Ε.Α.Π διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν. 2778/1999 "Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2892/2001, 2992/2002, 3581/2007, αρθ.19 του Ν.4141/2013 και αρθ.107 του Ν.4209/2013 καθώς επίσης και με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

  Φορολογικό καθεστώς: στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, καταρχήν, και η διανομή κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες. 

  Ειδικά για τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών που αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το ν.4172/2013 και με τις οποίες ορίζεται ότι αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. (βλ. την πολ. 1042/26-1-2015).

  Απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου 10% επί των διανεμομένων μερισμάτων. Συνεπώς δεν πρέπει να μπει στον πίνακα Δ1 και να φορολογηθεί με 10%.

  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός 659. Όπως θα δείτε στο 10ο μέρος του οδηγού μας: 
  στον κωδικό αυτό καταχωρούνται τα παρακάτω ποσά:
  3. Εισοδήματα από κεφάλαιο που απαλλάσσονται από το φόρο:
  (σχ. βλ. και την πολ 1032/26-1-2015 καθώς και την πολ 1042/26.1.2015).
  3α).Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα (παρ 2 άρθρου 37 Ν 4172/2013).
  4.Εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου που απαλλάσσονται από το φόρο:
  (σχ. βλ. και την πολ 1032/26-1-2015και το 8ο μέρος του φορολογικού οδηγού μας).
  4α) τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζον (πωλητής) συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 0,5% (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 42), 
  4β) τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.,
  4γ) κέρδη από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών εφόσον αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
  4δ) τα κέρδη από αγοραπωλησία μεριδίων ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων κεφαλαίων κράτους μέλους της Ε.Ε.- ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
  Εισφορά αλληλεγγύης: τα παραπάνω εισοδήματα που καταχωρούνται στον κωδ. 659 έχουν  εισφορά αλληλεγγύης. 

  Ερώτηση: Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο κωδικό πρέπει να δηλώσω εισοδήματα από μερίσματα εταιρείας του εξωτερικού (Κύπρος), και πως αυτά φορολογούνται. 

  Απάντηση: Για τις λεπτομέρειες πως δηλώνονται τα εισοδήματα από κεφάλαιο και η υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου δείτε το 6ο και 8ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού, εδώ στο Capital.gr. Θα σας δώσουμε απάντηση επαναλαμβάνοντας τις επισημάνσεις που θα  φανούν χρήσιμες και σε άλλους επισκέπτες του κόμβου που μας ρωτούν για εισοδήματα (κεφαλαίου) από το εξωτερικό. Σχ. βλ. και την πολ. 1042/26-1-2015.

  Στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει:
  • κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, 
  • τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, 
  • οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων, (από Ν.Π. με διπλογραφικά βιβλία) 
  •    οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, 
  • οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, 
  • οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και
  • οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.  

  Μερίσματα από την αλλοδαπή:
  Τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό, άλλοτε φορολογούνται στην Ελλάδα, και άλλοτε είναι αφορολόγητα στην Ελλάδα, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης τους. 
  Όπως αναλύσαμε στο 4ο μέρος για μισθούς και συντάξεις που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που έχουν προέλευση το εξωτερικό,  έτσι και εδώ στα εισοδήματα (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), κατά την συμπλήρωση της δήλωσης για να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε το μέρισμα από την αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο της εκάστοτε Σύμβασης και να εξετάζουμε με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.

  Επίσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τον φορέα που καταβάλλει το εισόδημα, το είδος του  καταβαλλόμενου  εισοδήματος. 
  Προσοχή: με την απόφαση (πολ. 1026/22-1-2014) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα  δικαιολογητικά εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

  Προσοχή: Στις περιπτώσεις που δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης η Ελλάδα, τα εισοδήματα είναι αφορολόγητα και δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 και όχι στους άλλους πίνακες. 

  Αν παρακρατήθηκε φόρος στην αλλοδαπή στα εισοδήματα (μερίσματα, τόκους και δικαιώματα) που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα, αυτός γράφεται στους κωδικούς 683-684, του πίνακα 4Δ1

  Αν παρακρατήθηκε φόρος στην αλλοδαπή χώρα, στα εισοδήματα (μερίσματα, τόκους και δικαιώματα) που έχει δικαίωμα φορολόγησης η αλλοδαπή χώρα, αυτός επίσης γράφεται  στους κωδικούς 683-684, του πίνακα 4Δ1. 

  Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος

  Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής - φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του. 

  Επαναλαμβάνουμε πότε χρησιμοποιούμε τον κωδικό 659-660 για εισοδήματα από κεφάλαιο. (σχ. βλ.  το 10ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού).
  3. Εισοδήματα από κεφάλαιο που απαλλάσσονται από το φόρο:
  (σχ. βλ. και την πολ 1032/26-1-2015 καθώς και την πολ 1042/26.1.2015).
  3α).Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα (παρ 2 άρθρου 37 Ν 4172/2013).
  4.Εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου που απαλλάσσονται από το φόρο:
  (σχ. βλ. και την πολ 1032/26-1-2015και το 8ο μέρος του φορολογικού οδηγού μας).
  4α) τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζον (πωλητής) συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό μικρότερο του 0,5% (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 42), 
  4β) τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.,
  4γ) κέρδη από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών εφόσον αποκτήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
  4δ) τα κέρδη από αγοραπωλησία μεριδίων ημεδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων κεφαλαίων κράτους μέλους της Ε.Ε.- ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
  Εισφορά αλληλεγγύης: τα παραπάνω εισοδήματα που καταχωρούνται στον κωδ. 659 έχουν  εισφορά αλληλεγγύης. 

  Ερώτηση: Το 2014 απασχολήθηκα στην Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια 5μηνου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΕΔ. Στην αναγγελία πρόσληψης αναφέρεται σαν Εργοδότης η Περιφέρεια Αττικής και χαρακτηρίζομαι σαν υπάλληλος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Βεβαίωση για τα χρήματα που έλαβα μου έδωσε ο ΟΑΕΔ (και όχι η Περιφέρεια Αττικής) στην οποία αναφέρεται ότι "έλαβε από τον Οργανισμό τα παρακάτω αναγραφόμενα ποσά, από υπαγωγές σε προγράμματα: Για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ το ποσό των.... ΕΥΡΩ". Πως δηλώνεται το σχετικό ποσό στην φορολογική δήλωση;

  Απάντηση: Δείτε στο Capital.gr  την εμπεριστατωμένη απάντηση για την Περιστασιακή απασχόληση και ανείσπρακτα ενοίκια. 

  Ερώτηση: Η σύζυγος μου και εγώ υποβάλλουμε μαζί δήλωση σαν κάτοικοι εξωτερικού. Πως μπορούμε να υποβάλλουμε δηλώσεις ξεχωριστά μια και είμαστε σε διάσταση; 

  Aπάντηση: Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕΗ κ.τ.λ., φιλοξενούμενος με αποδεικτικό την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δωρεάν παραχώρηση,) τα οποία σε κάθε περίπτωση κρίνονται σαν πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

  Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη "ΕΓΓΑΜΟΣ" και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

  *Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός, γενικός γραμματέας της ΕΦΕΕΑ και επικεφαλής της MENTAL GROUP

  Διαβάστε ακόμη:

  Πώς θα δηλωθεί η υπεραξία μετοχών

  * Πως δηλώνεται το εισόδημα από ακίνητα 

  Πως θα δηλώσετε τα εισοδήματα για να αποφύγετε παγίδες - λάθη 

  Πως δηλώνεται η υπεραξία από χρεόγραφα και παράγωγα 

  Πως υπολογίζει την αποταμίευση η εφορία

  Πως φορολογούνται μπλοκάκια, ενοίκια, κάτοικοι εξωτερικού

  * Περιστασιακή απασχόληση και ανείσπρακτα ενοίκια 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ