Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Αυγ-2020 17:34

  Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το α' εξάμηνο

  Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το α' εξάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση 90% στα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε στο α' εξάμηνο η Εθνική Τράπεζα.

  Συγκεκριμένα, αυτά ανήλθαν σε 457 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2020 από 239 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019 ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (€19 εκατ.), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (€8 εκατ.). Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €58 εκατ. Β’ τρίμηνο 2020 

  Τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τα κέρδη περιόδου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση.

  Τα οργανικά κέρδη Α’ εξαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα.

  Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 480 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2020 από 241 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού.

  Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι "η ανθεκτικότητα των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας απορρόφησε το σοκ της πανδημίας του κορονοϊού κατά το Β’ τρίμηνο 2020".

  Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε 259 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο 2020 από 262 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2020, καθώς η μείωση στα επιτόκια δανείων αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη βοηθητική στάση της ΕΚΤ, μέσω της επιδότησης του κόστους ρευστότητας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού εξαιρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκε κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 238μ.β. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση σε 521 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά 4,7 δισ. ευρώ το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα. 


  Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €562 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης ύψους €426 εκατ. σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε περίπου 94μ.β. το Α’ εξάμηνο 2020, εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων. To υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου το Β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 92μ.β.

  Μειώθηκαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα το Β' τρίμηνο

  Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2020 (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων. Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των δανειοληπτών. Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

  Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 57%, παρέχοντας στην ΕΤΕ ευελιξία αναφορικά με τη στρατηγική περαιτέρω μείωσης ΜΕΑ της Τράπεζας

  Η συμφωνία της ΕΤΕ τον Ιούνιο για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους €1,6 δισ. (Project Icon) ολοκληρώνει μια σειρά επιτυχημένων πωλήσεων ΜΕΑ στην Ελλάδα συνολικού ύψους περίπου €6 δισ., οδηγώντας το απόθεμα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας σε €10,1 δισ. 

  Η Τράπεζα έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά προπαρασκευαστικά βήματα για τη μεγάλη τιτλοποίηση πλέον των €6 δισ. (Project Frontier), με την εν λόγω συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο 2021

  Κεφαλαιακή Επάρκεια

  Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του B’ τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 15,9%, ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την κερδοφορία του τριμήνου, τα κέρδη αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI), καθώς και τη θετική επίπτωση από τις αλλαγές στον Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (CRR).

  O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9%4. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού, υπερβαίνοντας τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορονοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%4, αυξημένος κατά 40μ.β. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020. 

  Π. Μυλωνάς: "Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου"

  Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα:

  "Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το Β’ τρίμηνο 2020. Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

  Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε €3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των €2,8 δισ. σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δισ.

  Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το Α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορονοϊού (€0,4 δισ.). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα €6 δισ., η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους €10 δισ. κατά σχεδόν τα 2/3α. Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το Α’ εξάμηνο 2021.

  Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2020. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορονοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 

  Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο."

  Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία".

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ