Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 26-Απρ-2010 10:22

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε στις 23/4/2010 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11.00’ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Αμερικής 23 Αθήνα, σε συνέχεια της από 8/3/2010 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: 

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

  3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2010. 

  4. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20. 

  5. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 

  6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. 

  Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δύο -2- Μέτοχοι εκπροσωπούντες 310.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,5027% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

  Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

  Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. 

  Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2010, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. 

  Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στο Σώμα ότι η Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της 27/2/2008 των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές έλαβε αποφάσεις και επί θεμάτων που αφορούν την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20. Αντίθετα, η αντίστοιχη Γ.Σ. των Μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές και αυτές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία. Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/20. 

  Θέμα 5ο: Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Γενική Συνέλευση ότι στις 17 Ιουλίου 2009 η Διοίκηση της Εταιρείας, οι κύριες πιστώτριες Τράπεζες και οι βασικοί Μέτοχοι της ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, συμφώνησαν και υπέγραψαν μία συνολική συμφωνία εξόφλησης του κοινοπρακτικού δανείου καθώς και του διμερούς δανείου με την Εθνική Τράπεζα, μέσω της μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως ΑΛΝΤΕΜΑΡ, ιδιοκτησίας ΚΛΩΝΑΤΕΞ, (οι οποίες ήταν ενεχυρασμένες στις τράπεζες, για την εξασφάλιση των εν λόγω δανείων), σε εταιρεία συμφερόντων των βασικών μετόχων της ΑΛΝΤΕΜΑΡ και διάθεσης μετοχών εκδόσεως της ΑΕ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ. ιδιοκτησίας της ΚΛΩΝΑΤΕΞ. Ήδη εντός του τρέχοντος έτους 2010 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ και επίκειται η μεταβίβαση και 4.111.069 μετοχών από την συμμετοχή στην Α.Ε ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των εγγραφών και η οριστική διαμόρφωση των επί μέρους στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, χωρίς όμως άλλη διαφοροποίηση της καθαρής θέσης εξ αυτού του λόγου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης. 

  Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ