Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Μαρ-2010 11:34

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Α Ρ Θ Ρ Ο 6
  1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά [7] μέλη. Εξ αυτών τρία είναι εκτελεστικά, τα δε υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών ορίζονται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέλη, τα οποία δεν μπορούν να είναι μέτοχοι ή να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. 

  2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. 

  3. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του μέλους που θα εκλεγεί με απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού που αποχώρησε. Σε περίπτωση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, η εκλογή ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί πάντα να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες. 

  4 Εάν από οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί η θέση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με τα λοιπά μέλη του, έγκυρα, εφόσον ο αριθμός δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων [4]. 

  Α Ρ Θ Ρ Ο 8 
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά, μία φορά το μήνα και έκτακτα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση δύο [2] τουλάχιστον από τα μέλη του. Αυτό βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παραβρίσκονται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση καθώς και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. 

  2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. 

  3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά. 

  4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνει από πρόσωπα μή μέλη του Συμβουλίου. 

  Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση των άρθρων 6 και 8 καθώς και του άρθρου 2 (ως απόφαση επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης) μαζί με τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και τον Πρόεδρο ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ