Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Μαρ-2010 18:34

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 της Εταιρείας, του άρθρου 4.1.4.4. του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και των σχετικών αποφάσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα ακόλουθα: 

  Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου του 2005, και συγκεκριμένα το άρθρο 212 του Κανονισμού, το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2006, λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2005 της εταιρείας βάσει Δ.Λ.Π., αποφάσισε την ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 212) των μετοχών της Εταιρείας από τη Τρίτη 4 Απριλίου 2006. 

  Οι λόγοι ένταξης βάσει των άρθρων 212 και 213 του Κανονισμού ήταν: 

  1. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και 

  2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Εταιρίας και σε ενοποιημένο επίπεδο ήταν αρνητικά. 

  Όπως είναι γνωστό η ΚΛΩΝΑΤΕΞ δεν έχει άλλη δραστηριότητα πλην των μειοψηφικών συμμετοχών που διαθέτει κατά κύριο λόγο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και τον κλάδο του τουρισμού. Μέχρι σήμερα η Εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, μεγάλο μέρος των οποίων προήρχετο από δανεισμό. Κατόπιν αυτού και μετά την αδυναμία των εταιρειών, που συμμετείχε, να διανείμουν τα τελευταία χρόνια μέρισμα λόγω ζημιών και σε συνδυασμό με την απαξίωση των εν λόγω συμμετοχών, η Εταιρεία αντιμετώπισε πρόβλημα ζημιών, ρευστότητας αλλά και σημαντικής μείωσης της καθαρής της θέσης. Παράλληλα αναγκάστηκε να διαθέσει σημαντικό μέρος των συμμετοχών της προκειμένου να εξοφλήσει δόσεις των δανείων της. Ήδη στις 25 Μαΐου 2007 απώλεσε τον έλεγχο του ομίλου της ΑΕ Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία με τον περιορισμό της συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία από 29,01% σε 15,95% και ήδη σε 15,43% μετά την μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών τρίτων σε μετοχές. 

  Η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια υλοποίησε ένα σχέδιο λειτουργικής αναδιάρθρωσης και πέτυχε τον περιορισμό των δαπανών στο ελάχιστο. Ήδη με την διάθεση της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ και μέρους της συμμετοχής στην ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ εξοφλούνται τα δάνεια, εκτός των δανείων προς ALPHA BANK και CLARIDEN LUE BANK, ενώ παράλληλα εξοφλήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους τέλη και ασφαλιστικές εισφορές. Παραμένουν όμως υποχρεώσεις προς προμηθευτές κ.λπ., ενώ παράλληλα τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να είναι αρνητικά. Η διοίκηση της εταιρείας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2008 των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, έλαβε αποφάσεις επί θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές κ.λπ. 

  Αντίθετα, μετά από 18 (με τις επαναληπτικές) Γενικές Συνελεύσεις των Προνομιούχων μετόχων δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη απαρτίας για την λήψη ανάλογων αποφάσεων. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι μάταιη η συνέχιση των εν λόγω προσπαθειών, επισημαίνοντας ότι η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ουσιαστική αδράνεια και αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις και τον σκοπό της. 

  Επειδή με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2009 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας εξακολουθεί να παραμένει αρνητικό, εξακολουθεί να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1.γ. του Κ.Ν. 2190/20. 

  Τέλος, τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης 2009 προέρχονται αποκλειστικά από διαγραφή πρόβλεψης τόκων προηγουμένων χρήσεων μέσω των αποτελεσμάτων και δεν διαφοροποιούν τα ίδια κεφάλαια, ενώ δεν αποτελούν και ταμειακή ροή. 

  Κατόπιν των ανωτέρω και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν αναμένεται να επιτευχθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της μετοχής της εταιρείας στο καθεστώς της κανονικής διαπραγμάτευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ