Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Δεκ-2009 16:35

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Εννιαμήνου 2009 της Εταιρείας, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και των σχετικών προβλέψεων με βάση την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα ακόλουθα: Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2006, λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2005 της εταιρείας βάσει Δ.Λ.Π., αποφάσισε την ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 212) των μετοχών της Εταιρείας από τη Τρίτη 4 Απριλίου 2006.

  Οι λόγοι ένταξης βάσει των άρθρων 212 και 213 του Κανονισμού ήταν:

  1.Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και
  2.Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Εταιρίας και σε ενοποιημένο επίπεδο ήταν αρνητικά. Όπως είναι γνωστό η ΚΛΩΝΑΤΕΞ δεν έχει άλλη δραστηριότητα πλην των μειοψηφικών συμμετοχών που διαθέτει κατά κύριο λόγο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και τον κλάδο του τουρισμού.

  Μέχρι σήμερα η Εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, μεγάλο μέρος των οποίων προήρχετο από δανεισμό. Κατόπιν αυτού και μετά την αδυναμία των εταιρειών που συμμετέχει να διανείμουν τα τελευταία χρόνια μέρισμα, λόγω ζημιών και σε συνδυασμό με την απαξίωση των εν λόγω συμμετοχών, η Εταιρεία αντιμετώπισε πρόβλημα ζημιών, ρευστότητας αλλά και σημαντικής μείωσης της καθαρής της θέσης. Παράλληλα αναγκάστηκε να διαθέσει σημαντικό μέρος των συμμετοχών της προκειμένου να εξοφλήσει δόσεις των δανείων της.

  Ήδη στις 25 Μαΐου 2007 απώλεσε τον έλεγχο του ομίλου της Α.Ε. Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία με τον περιορισμό της συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία από 29,01% σε 15,95% και ήδη σε 15,43% μετά την μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών τρίτων σε μετοχές. Εξακολουθεί όμως να διαθέτει σημαντική συμμετοχή και αναμένει ότι με την επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Α.Ε. Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία θα ανακτήσει μέρος τουλάχιστον της απώλειας από την υποτίμηση της εν λόγω συμμετοχής, με θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια. Επιπλέον η Εταιρεία υλοποίησε ένα σχέδιο λειτουργικής αναδιάρθρωσης και ήδη πέτυχε τον περιορισμό στο ελάχιστο των δαπανών με εξαίρεση τους τόκους.

  Επίσης, η Εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κονδύλια και στον κλάδο του τουρισμού μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, την ρευστοποίηση της οποίας (συμμετοχής) επιδιώκει στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης.

  Τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας το 2007 έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, δεν ακολούθησε το 2008 λόγω της σημαντικής αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους, αλλά κυρίως λόγω του σημαντικού περιορισμού των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης και των εσόδων προηγουμένων χρήσεων σε συνδυασμό και με την αύξηση των λοιπών εκτάκτων εξόδων.

  Ήδη στο Εννιάμηνο του 2009 παρά την σημαντική περαιτέρω μείωση των γενικών εξόδων, οι ζημίες προ φόρων εξακολουθούν να παραμένουν στα επίπεδα του αντίστοιχου Εννιαμήνου 2008, λόγω μεγάλης περαιτέρω μείωσης των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης και βεβαίως εξακολουθούν να συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20.

  Εν τω μεταξύ η Διοίκηση της Εταιρείας, οι κύριες πιστώτριες Τράπεζες και οι βασικοί Μέτοχοι της ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ συμφώνησαν και υπέγραψαν μία συνολική συμφωνία εξόφλησης του κοινοπρακτικού δανείου, καθώς και του διμερούς δανείου με την Εθνική Τράπεζα, μέσω και της μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως ΑΛΝΤΕΜΑΡ, ιδιοκτησίας ΚΛΩΝΑΤΕΞ, (οι οποίες ήταν ενεχυρασμένες στις Τράπεζες, για την εξασφάλιση των εν λόγω δανείων), σε Εταιρεία συμφερόντων των βασικών Μετόχων της ΑΛΝΤΕΜΑΡ. Με την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, το σύνολο σχεδόν των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΚΛΩΝΑΤΕΞ, με εξαίρεση το δάνειο από την Alpha Bank ύψους ευρώ 576 χιλ. πλέον τόκων, θα έχει εξοφληθεί και κατά συνέπεια η Εταιρεία θα σταματήσει να επιβαρύνεται με τόκους που αποτελούσαν κυρίως και τα έξοδά της.

  Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2008 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, έλαβε αποφάσεις επί θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές κ.λπ. Ανάλογη απόφαση δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν οι μέτοχοι που κατέχουν προνομιούχες μετοχές στις μέχρι σήμερα Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν γι? αυτό τον σκοπό λόγω έλλειψης απαρτίας. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο σε εύθετο χρόνο και υπό ευνοϊκότερες συνθήκες θα διερευνήσει τις προοπτικές επίτευξης απαρτίας, προκειμένου να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων, ώστε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Συνέλευσης των κοινών Μετόχων και να αποκατασταθεί η σχέση των κεφαλαίων.

  Με την προϋπόθεση της υλοποίησης των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει μία νέα δυναμική ώστε να υλοποιήσει τον σκοπό της προς όφελος των Μετόχων της και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την επιστροφή της μετοχής της στο καθεστώς της κανονικής διαπραγμάτευσης. Κατά συνέπεια η εξέλιξη και οι προοπτικές της Εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ