Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 17-Ιουλ-2009 18:05

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2009 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 17.00, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Ποσειδώνος 23 Μεταμόρφωση, σε συνέχεια της από 27/5/09 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: 

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

  3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2009. 

  4. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20. 

  5. Αλλαγή έδρας, τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  6. Επικύρωση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

  7. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 

  8. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008. 

  Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις -3- Μέτοχοι εκπροσωπούντες 900.200 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

  Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008. 

  Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2009, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. 

  Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στο Σώμα ότι η Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της 27/2/2008 των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές έλαβε αποφάσεις και επί θεμάτων που αφορούν την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20. Αντίθετα, η αντίστοιχη Γ.Σ. των Μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές και αυτές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία. Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/20. 

  Θέμα 5ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Αμερικής 23, Αθήνα. 

  Θέμα 6ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση οι αποφάσεις του Δ.Σ. για την μη αντικατάσταση θανόντος μέλους του μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του (σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας), που λήγει κατά την τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του Α? 6μήνου του έτους 2013 και στη συνέχεια τις δύο ανασυγκροτήσεις του Δ.Σ. σε Σώμα. 

  Θέμα 7ο: Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε το Σώμα ότι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, σχετικά με την άσκηση του put option πώλησης της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, δεν έχει ακόμη εκδοθεί και ότι το υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου της Εταιρείας εξακολουθεί να είναι ληξιπρόθεσμο και να επιβαρύνεται με τόκους. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία και με τις πιστώτριες Τράπεζες διερευνά παράλληλα και την περίπτωση συμβιβασμού, προκειμένου να εξοφληθεί το εν λόγω δάνειο από το προϊόν μεταβίβασης των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

  Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ