Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιουν-2009 19:07

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, από 1-1-2008 έως 31-12-2008, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών . 

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

  3. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους. 

  4. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008). 

  5. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 

  6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920. 

  7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2008 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009. 

  8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

  9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

  10. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.400.000, με σκοπό την αναχρηματοδότηση, υφιστάμενου ισόποσου Ομολογιακού Δανείου. 

  Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα μετόχων της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ