Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιουν-2009 15:03

  Παρνασσός: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την από 27 Μαΐου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα γίνει στις 24 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Μεσογείων 109-111, Συγκρότημα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κτίριο Γ1, στον 7ο όροφο, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2008 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία από 1.7.2009 έως 30.6.2010.

  5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

  6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιριών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, στη Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα , τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

  Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρίας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

  Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ