Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 24-Οκτ-2008 14:28

  ΕΒΖ: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το K.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 23.10.2008 (Θέμα 2ο) απόφασή του, κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1) Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

  2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2007 έως 30.06.2008. 

  3) Επικύρωση εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

  4) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2007 έως 30.06.2008 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 

  5) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2008 έως 30.06.2009 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 

  6) Αποτελέσματα διαπραγματεύσεων σχετικά με την τροποποίηση των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης - Αποφάσεις. 

  7) Προγραμματισμός εταιρικής λειτουργίας 2008 - 2009. 

  8) Συνεργασία με διεθνείς Οίκους δραστηριοποιούμενους στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης. 

  9) Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. 

  10) Διάφορα - Ανακοινώσεις. 

  Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. 

  Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

  Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

  Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα.  
   
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ