Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 05-Ιουν-2008 10:27

  ΕΚΤΕΡ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μετά την από 29/05/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2007 με των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

  2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 2007. 

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2007. 

  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2008 έως 31.12.2008 

  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. 

  7. Διάφορες ανακοινώσεις 

  Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (οδός Νίκης αρ. 15 , Αθήνα Τ.Κ. 105 57), τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΣΑΤ, τη βεβαίωση δέσμευσης τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

  Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ