Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Δεκ-2007 14:46

  Paperpack: Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από Split

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ -ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και με διακριτικό τίτλο "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2007, αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων,


  1. την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 395.309,00 Ευρώ και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: (α) του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 ν.1892/90 (22 ν.1828/89) ύψους 207.070,54 ευρώ, β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού αποθεματικών υπέρ το άρτιο ύψους 188.238,46 ευρώ προκειμένου το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανέλθει σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα (3.557.781,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90 ) η κάθε μία.

   

  2. Την αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα λεπτά (0,60) του Ευρώ, δηλαδή από ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ, σε τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ και ταυτόχρονη έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (11.859.270) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία.


  Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα Ευρώ (3.557.781,00 ευρώ) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (11.859.270) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία.


  Την 10.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ΄ αριθμό Κ2-17464 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 28-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 20/12/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.


  Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών - της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27ης Δεκεμβρίου 2007.
  Από την επομένη εργάσιμη 28/12/2007, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


  Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 7.906.180 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 7η Ιανουαρίου 2008.


  Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς ΣΑT των δικαιούχων μετόχων.


  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 21/12/2007 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 24 & Μενεξέδων - Κηφισιά) και από 21/12/2007 σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο www.paperpack.gr, επίσης οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210- 28.46.800 κος Νικόλαος Χαλαβαζής (Οικονομικός Διευθυντής).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ