Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 28-Νοε-2007 14:54

  Paperpack: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Νόμο 3556 /2007 η εταιρεία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και με διακριτικό τίτλο "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε", γνωστοποιεί ότι:

  Σήμερα 28 Νοεμβρίου 2007 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά την οποία παραστάθηκε (1) μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε ποσοστό 72,98 % του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 2.884.985 μετοχές) επί συνόλου τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων μηδέν ενενήντα (3.953.090) μετοχών.

  Με ομόφωνη απόφαση ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

  1.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 395.309,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα λεπτά του Ευρώ (0,10 ευρώ), με την κεφαλαιοποίηση: i) του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 ν.1892/90 (22 ν.1828/89) ύψους 207.070,54 ευρώ, ii) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού αποθεματικών υπέρ το άρτιο ύψους 188.238,46 ευρώ, προκειμένου το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανέλθει σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα (3.557.781,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90 ) η κάθε μία.

  2.Την αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα λεπτά (0,60) του Ευρώ, δηλαδή από ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ, σε τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ, ταυτόχρονη έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (split), και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα μετοχές (11.859.270) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα στα κέρδη της χρήσεως 2007 και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία δύο νέων για κάθε μία παλαιά. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία τη δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της Εταιρίας. Σύμφωνα με τις εκ του νόμου διαδικασίες εκτιμάται ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ολοκληρωθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών.

  3.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 3.557.781,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.859.270 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία.

  4.Την τροποποίηση των άρθρων 6,13,15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας με ενσωμάτωση των ευχερειών που παρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 17β, 13 παρ.7, 18 παρ.7-9, 20 παρ.3α και 21 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3604/2007.

  5.Την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.500.000, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
  Κύριο Νικόλαο Χαλαβαζή, Οικονομικό Διευθυντή
  Κυρία Αννα Ραφαηλίδη, Υπεύθυνη Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  τηλ. 210-2846800, e-mail: info@paperpack.gr

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ