Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 26-Νοε-2007 11:49

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό, κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2007, προέβη σε ορισμένες διαφοροποιήσεις των πινάκων και των αναλύσεων που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

  Ειδικότερα έγινε α) συμψηφισμός του χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου των αναβαλλόμενων φόρων, β) εμφάνιση των απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις στον λογαριασμό απαιτήσεων (όχι σε ιδιαίτερη γραμμή), γ) εμφάνιση της παραγωγής σε εξέλιξη από το λογαριασμό λοιπών απαιτήσεων στο λογαριασμό αποθεμάτων και δ) ανάλυση των διαφόρων εξόδων κατά είδος ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν κατά προορισμό (έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης κλπ)

  Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης προκειμένου αυτά να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

  Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα κονδύλια των σχετικών αναμορφώσεων :

  Ατομικός Ισολογισμός
  (1) Απαιτήσεις από πελάτες
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 67 475 466
  Χρέωση Ευρώ 4 777 218
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 72 252 684
  Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 4 777 218
  (Πίστωση ) Ευρώ (4 777 218)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 0.00
  Ενοποιημένος Ισολογισμός

  (2)Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 7 772 589
  (Πίστωση ) Ευρώ (7 772 589)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 0,00
  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ (18 161 257)
  Χρέωση Ευρώ 7 772
  589Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 10 388 668

  (3) Αποθέματα
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 118 586 234
  Χρέωση Ευρώ 40 194
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 118 626 428
  Λοιπές απαιτήσεις
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 17 396 362
  (Πίστωση ) Ευρώ (40 194)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 17 356 168
  Αποτελέσματα Χρήσης

  (4) Λοιπά έσοδα
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 9 575 309
  (Μείωση ) Ευρώ (738 970)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 8 836 339
  Χρηματοοικονομικά έσοδα
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ 218 535
  Αύξηση Ευρώ 738 970
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 957 506

  Έξοδα διάθεσης
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ (18 164 848)
  (Μείωση ) Ευρώ (1 391 268)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ (16 773 580)
  Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ (45 880)
  (Μείωση ) Ευρώ (45 880)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ 0,00
  Λοιπά έξοδα
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ (4 919 726)
  (Μείωση ) Ευρώ (3 307 292)
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 (1 612 434)
  Χρηματοοικονομικά έξοδα
  Δημοσιευθέντα υπόλοιπα κατά την 30.6.2006 Ευρώ (8 657 552)
  Αύξηση Ευρώ 4 744 440
  Αναμορφωμένα υπόλοιπα προηγ. χρήσης κατά την 30.6.2007 Ευρώ (13 401 992)

  Οι επεξηγήσεις των ανωτέρω αναμορφώσεων έχουν ως εξής:

  1) Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Ευρώ 4.777.218 ) εμφανίζονται στις απαιτήσεις από πελάτες (στη προηγούμενη χρήση εμφανίζονται σε ιδιαίτερη γραμμή στον ισολογισμό).

  2) Οι αναβαλλόμενοι φόροι εμφανίζονται συμψηφιστικά (στην προηγούμενη χρήση εμφανίζονται σε ενεργητικό και παθητικό).

  3) Στα Αποθέματα της 30.6.2006 προστέθηκε το ποσό των Ευρώ 40.194 που αφορά παραγωγή σε εξέλιξη και εμφανιζόταν στις Λοιπές Απαιτήσεις.

  4) Οι μεταφορές των κονδυλίων από τα Λοιπά έσοδα στα Χρηματοοικονομικά Έσοδα και από τα Έξοδα Διάθεσης και Λοιπά έξοδα στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα αφορούν συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά κύριο λόγο από την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και την πώληση αποθεμάτων των 2 θυγατρικών εταιρειών μας της Σερβίας (AD FABRICA SECERA SAJKASKA-ZABALJ & AD FABRICA SECERA CRVENKA).

  5) Τέλος τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Ευρώ 45.880) που εμφανίζοντο σε ιδιαίτερη γραμμή στα αποτελέσματα χρήσεως της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται πλέον στα Χρηματοοικονομικά έξοδα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ