Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 23-Νοε-2007 18:17

  Εκτερ: Επεξηγηματική έκθεση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΚΑΤ’ΑΡΘΡΑ 26Α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 19 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΤΗΣ
  "ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
  - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
  ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για την εξαγορά του 100% των µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία "ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." και παροχή της ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

  ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ούτως ώστε αυτό να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήµερα ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόµου 3604/2007 και συγκεκριµένα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 27 και 30, κατάργηση των άρθρων 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28 και 29 και αναρίθµηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.

  ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επικύρωση της εκλογής του κ. Παύλου Ψυλλάκη του Γεωργίου, ως εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Χάρη Τριανταφύλλου του Ιωάννη και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τη νέα σύνθεση.

  ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Παροχή άδειας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

  ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ∆ιάφορα θέµατα – Ανακοινώσεις
  Με το πρώτο θέµα της ηµερησίας διάταξης προτείνεται η εξαγορά του 100% των µετοχών της
  "ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." ("ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε."). Η εν λόγω εξαγορά κρίθηκε σκόπιµη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεδοµένου ότι η ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών και είναι κάτοχος του πτυχίου της 3ης τάξης του ΜΕΕΠ/ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε ήδη από το 2005 για όλες τις κατηγορίες έργων (οικοδοµικά, ηλεκτροµηχανολογικά, υδραυλικά, οδοποιίας, ενεργειακά και λιµενικά) και το οποίο θα µπορεί να επεκταθεί στην 4η τάξη από το 2008.

  Τα ίδια κεφάλαια της ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ στις 30.06.2007 ανέρχονταν σε 1,6 εκ. ευρώ περίπου ενώ ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών της για το 2007 είναι 2,0 εκ. ευρώ περίπου,.

  Μετά την εξαγορά αυτή, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. που είναι κάτοχος πτυχίου της 6ης τάξης του ΜΕΕΠ/ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε και µπορεί να αναλαµβάνει ή συµµετέχει σε έργα εκτός νοµού της έδρας της µε προϋπολογισµό ανώτερο των 10,5 εκ. ευρώ και σε έργα εντός νοµού της έδρας της µε προϋπολογισµό ανώτερο των 5,250 εκ. ευρώ ανά κατηγορία έργων, θα µπορεί µέσω της ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΕ να αναλαµβάνει ή συµµετέχει σε µικρότερα έργα προϋπολογισµού από 3,750 εκ. ευρώ και άνω ανά κατηγορία έργων, ένας χώρος που παρουσιάζει ανάπτυξη και ενδιαφέρον σε πολλές κατηγορίες τεχνικών έργων του δηµόσιου τοµέα.

  Το τίµηµα για την εξαγορά καθορίστηκε µετά από αποτίµηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε 2.250.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από διαθέσιµα κεφάλαια. Η συναλλαγή θα τεθεί προς έγκριση σε έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων που προσκλήθηκε σήµερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα λάβει χώρα στις 19 ∆εκεµβρίου 2007 και ώρα 14:00 µ.µ. Η εν λόγω συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την εν λόγω συναλλαγή και κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 καθόσον οι πωλητές εµπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.

  Σηµειώνεται επίσης ότι η εν λόγω συναλλαγή απαιτείται να εγκριθεί και κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, καθόσον οι εκ των πωλητών κα. Χριστίνα Καβέτσου του Ιωάννη είναι συγγενής Α’ βαθµού (κόρη) του κ. Ιωάννη Καβέτσου, ∆ιεθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας και οι κκ Νικόλαος Μπούζας του Ιωάννη και Κωνσταντίνος Μπούζας του Ιωάννη είναι συγγενείς Γ’ βαθµού (γιοί της αδερφής/ανήψια) του κ. Αθανασίου Σίψα, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

  Με το δεύτερο θέµα της ηµερησίας διάταξης προτείνονται οι εν λόγω τροποποιήσεις προκειµένου να εναρµονιστεί το Καταστατικό µε τις νέες ρυθµίσεις του κ.ν. 2190/1920 µετά την ψήφιση του ν. 3604/2007 προκειµένου να αξιοποιηθούν και οι µεταβατικές ευχέρειες του νέου νόµου. Το προτεινόµενο σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

  Άρθρο 1ο
  Σύσταση - Επωνυµία
  Συνιστάται µε το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και µε το διακριτικό τίτλο “ΕΚΤΕΡ Α.Ε.”

  Άρθρο 2ο
  Έδρα
  Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηνών. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήµατα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστηµάτων.

  Άρθρο 3ο
  ∆ιάρκεια
  Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 4.10.2033.

  Άρθρο 4ο
  Σκοπός

  Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  4.1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και µορφής τεχνικών έργων, ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών, όπως οικοδοµικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδροµικών, λιµενικών, βιοµηχανικών, αεροδροµίων, διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων.

  4.2. Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών µε τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.

  4.3. Η αγορά ακινήτων γενικά µε σκοπό τη µεταπώληση, η αγορά µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα οικοπέδων ή οικοδοµών µε σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισµάτων, διαµερισµάτων, γραφείων, καταστηµάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για µεταπώληση ή εκµετάλλευση αυτών µε εκµίσθωση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

  4.4. Η ίδρυση και εκµετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δοµικών προϊόντων και γενικά υλικών χρησιµοποιουµένων στην κατασκευή τεχνικών έργων και η εµπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκµετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιοµηχανικών
  προϊόντων.

  4.5. Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκµίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

  4.6. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, µηχανηµάτων και ειδών που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων ηµεδαπών ή αλλοδαπών µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.

  4.7. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εµπορικής ή βιοµηχανικής µε όµοιο ή παρεµφερή µε τα ανωτέρω σκοπό.

  4.8. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Eταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά):

  α. η δηµιουργία και εκµετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την κατά τόπους κείµενη νοµοθεσία, η εισαγωγή και εµπορία ανεµογεννητριών και κάθε συναφούς µηχανολογικού ή άλλου εξοπλισµού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δηµιουργία στην Ελλάδα µονάδας παραγωγής (ή συµπαραγωγής) ανεµογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισµού, η εµπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδοµής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών µελετών και η παροχή υπηρεσιών συµβούλων στον τοµέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άµεσα ή έµµεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.

  β. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η Eταιρεία µπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συµµετέχει µε οποιαδήποτε µορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δηµιουργηθούν στο µέλλον, να ιδρύει υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς µε τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να δηµιουργεί µικτές επιχειρήσεις (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

  4.9. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:
  α. Η συµµετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν µελλοντικά τεχνικές, εµπορικές, βιοµηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.

  β. Η συγχώνευση µε άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατοµικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστωµένη νέα εταιρεία.

  γ. Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων µπορεί να γίνεται είτε για λογαριασµό της Εταιρείας, είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

  4.10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί τους µε οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

  Άρθρο 5o

  Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά µε το καταστατικό σε δραχµές 5.000.000 διαιρούµενο σε 1.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 1715/04.10.73 αυξήθηκε διαδοχικά µε τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων µε τα αντίστοιχα ποσά και µε την έκδοση ανάλογου αριθµού νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε µία :

  1. Με την από 06.03.1974 απόφαση κατά δρχ. 7.000.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 1391/22.06.1974)

  2. Με την από 26.12.1977 απόφαση κατά δρχ. 5.000.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 729/04.02.1978)

  3. Με την από 20.03.1978 απόφαση κατά δρχ. 3.000.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 2720/06.09.1978)

  4. Με την από 30.06.1978 απόφαση κατά δρχ. 15.000.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 1775/25.05.1979)

  5. Με την από 29.12.1979 απόφαση κατά δρχ. 11.500.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 446/11.03.1980)

  6. Με την από 30.06.1982 απόφαση κατά δρχ. 500.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 3315/02.08.1982)

  7. Με την από 25.05.1983 απόφαση κατά δρχ. 23.000.000 σε µετρητά (ΦΕΚ 1868/15.06.1983)

  8. Με την από 30.06.1985 απόφαση κατά δρχ. 30.000.000 εκ των οποίων δρχ. 25.000.000 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεµατικού και δρχ. 5.000.000 καταβλήθηκαν σε µετρητά (ΦΕΚ 3170/20.09.1985)

  9. Με την από 30.06.1990 απόφαση κατά δρχ. 2.000.000 εκ των οποίων δρχ. 1.838.416 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και δρχ. 161.584 καταβλήθηκαν σε µετρητά (ΤΑΠΕΤ 30876/10.06.1992).

  10. Με την από 30.12.1993 απόφαση κατά δρχ. 59.220.000 εκ, των οποίων δρχ. 59.219.194 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση φορολογηµένων αποθεµατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 2065/1992 και δρχ. 806 καταβλήθηκαν σε µετρητά (ΦΕΚ 458/04.02.94)

  11. Με την από 14.03.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ορίστηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 100 και ο αριθµός των µετοχών αυξήθηκε από 32.224 σε 1.612.200, ενώ το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 38.780.000 µε έκδοση 387.800 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 και µε τιµή διάθεσης δρχ. 1.000 η κάθε µία. Η διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης και ονοµαστικής αξίας εκ δραχµών 900 κατά µετοχή ήτοι συνολικά δρχ. 349.020.000 (387.800 x 900) µετεφέρθη, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε αποθεµατικό εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις νέες µετοχές 260.900 διετέθησαν στο κοινό µε δηµόσια εγγραφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 126.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς µετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των µετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 7043/22.12.94)

  12. Με την από 24.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές 100.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δραχµών 9.332.213 προήλθε από την υπεραξία αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 και β) ποσό δραχµών 90.667.787 ελήφθη από τα αποθεµατικά, µε έκδοση 1.000.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δραχµών η κάθε µία που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία µιας (1) νέας µετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές µετοχές.

  13. Με την από 01.04.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές 600.000.000 µε την έκδοση 6.000.000 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία, µε τιµή διάθεσης 900 δρχ. ανά µετοχή και αναλογία δύο (2) νέων µετοχών σε κάθε µία (1) παλαιά. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας εκ δραχµών 800 ανά µετοχή, δηλαδή δρχ. 4.800.000.000 (6.000.000 Χ 800) θα µεταφερθεί, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό σε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

  14. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η µετατροπή και στρογγυλοποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το σκοπό να εκφραστούν αµφότερα και σε ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές 20.025.000, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών διαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 100 δραχµές σε 102,225 δραχµές ή 0,30 ευρώ.

  15. Τέλος µε την από 20.08.2002 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ λόγω ισόποσης εισφοράς του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια της εγκριθείσας συγχώνευσης µε απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993.

  16. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.08.2002 αυξήθηκε η ονοµαστική αξία των υπαρχουσών 9.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,56 ευρώ εκάστη, και εκδόθηκαν 2.250.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές νέας ονοµαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεµήθησαν, κατά τη συµφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους µετόχους της απορροφούµενης εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ.

  Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούµενο σε 11.250.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε µία.

  Άρθρο 6ο

  6.1. Oι µετοχές είναι ονοµαστικές.

  6.2. Οι ονοµαστικές µετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόµο, µπορούν να µετατραπούν σε ανώνυµες και αντίστροφα οι ανώνυµες σε ονοµαστικές µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και µε τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

  Άρθρο 7ο

  7.1. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του µε την εταιρεία ότι έχει µόνιµη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόµους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας.

  Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωµα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραµµατέα Πρωτοδικών της έδρας της.

  7.2. Κάθε διαφορά µεταξύ της εταιρείας και των µετόχων της, όπως και κάθε διαφορά µεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και µόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόµος ορίζει
  διαφορετικά.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Άρθρο 8ο

  8.1. Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και είναι δυνατόν να είναι µέτοχοι ή όχι καθώς και νοµικά πρόσωπα.

  Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αµέσως µετά τη λήξη της θητείας του.

  8.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του µέλους ή µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι
  λιγότερα των τριών (3).

  8.3. Επίσης, σε περίπτωση που µέλος του διοικητικού συµβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναποµείναντα µέλη, δύναται να εκλέξει µέλη αυτού σε αντικατάσταση των µελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

  8.4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων ή µε
  ανταλλάξιµες οµολογίες.

  Άρθρο 9ο

  9.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του για το χρόνο της θητείας του τον
  Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του
  ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου µπορεί να συµπίπτει στο αυτό
  πρόσωπο.

  9.2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο
  Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύµβουλος έχει οριστεί γι’ αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

  Άρθρο 10ο

  10.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κατ’ αρχήν στην έδρα της εταιρείας.
  10.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη.
  10.3. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
  Συµβουλίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή οποιοδήποτε
  εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

  Άρθρο 11ο

  Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα υπερισχύει η
  ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

  Άρθρο 12ο

  12.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισµένες πράξεις σε άλλα µέλη του, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

  12.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει τον Τεχνικό ∆ιευθυντή της εταιρείας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Π∆ 472/1985, ο οποίος θα προέρχεται απαραίτητα από τα µέλη του, που
  είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
  Άρθρο 13ο
  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση κωλύµατός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των µετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόµενους µετόχους το Γραµµατέα µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των µετόχων που δικαιούνται να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραµµατέα που εκτελεί
  και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  Άρθρο 14ο
  Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

  Άρθρο 15ο
  Μετά την αφαίρεση των απαιτούµενων καθαρών κερδών για τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, τα λοιπά καθαρά κέρδη διατίθενται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.

  Άρθρο 16ο
  Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθµίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει. […]

  Το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης τίθεται σε συµµόρφωση µε το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920.

  Το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης τίθεται σε συµµόρφωση µε το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προκειµένου τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µπορούν να συµµετέχουν σε εταιρείες και σε διοικητικά συµβούλια εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όµοιους µε αυτούς της Εταιρείας. Σηµειώνεται όµως ότι παρά την αιτούµενη έγκριση από τη γενική συνέλευση, τα εν λόγω πρόσωπα δεν θα δύνανται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας, όπως επιβάλλει η παρ. 3α του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

  Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2007
  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ