Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 23-Νοε-2007 14:15

  Paperpack: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Γνωστοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 19 του ν. 3556/2007, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί δια την 28η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και με διακριτικό τίτλο "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε", προτίθεται να προβεί:

  α) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση : i) του Αφορολόγητου Αποθεματικού που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 1892/1990 (22 του Ν. 1828/1989), ποσού διακοσίων επτά χιλιάδων εβδομήντα Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (207.070,54) που σχηματίστηκαν από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1999) και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων, ii) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (188.238,46), και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 ευρώ σε 0,90 ευρώ.

  β) στην αύξηση του αριθμού των μετοχών, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,90 ευρώ σε 0,30 ευρώ έκαστη και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (split), οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά, και εντός του ως άνω πλαισίου και λόγω των ως άνω αποφάσεων να τροποποιήσει το σχετικό άρθρο (5) του Καταστατικού της, το οποίο στην νέα του πλέον μορφή θα έχει ως ακολούθως:

  ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000) Δραχμές, ........ Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Νοεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ (395.309,00), χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ογδόντα λεπτά (0,80) του Ευρώ, σε ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση:

  i) του Αφορολόγητου Αποθεματικού που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 1892/1990 (22 του Ν. 1828/1989), ποσού διακοσίων επτά χιλιάδων εβδομήντα Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (207.070,54) που σχηματίστηκαν από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1999) και έχουν ελεγχθεί ως προς την κάλυψη των σχετικών επενδύσεων,

  ii) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (188.238,46), που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.00 της εταιρίας "καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ (3.557.781,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτά (0,90) του Ευρώ η καθεμία.

  Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Νοεμβρίου 2007, αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των μετοχών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα λεπτά του Ευρώ (0,60), δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90), σε τριάντα λεπτά του Ευρώ(0,30) αντίστοιχα και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (7.906.180) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (split).

  Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η δωρεάν διανομή των ανωτέρω μετοχών στους μετόχους με αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ (3.557.781,00) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (11.859.270) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η καθεμία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ