Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Νοε-2007 18:56

  Paperpack: Ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοινώνεται από την εταιρία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και με διακριτικό τίτλο "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε", ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 2007 αποφάσισε μεταξύ άλλων:

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 434.839,90 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 0,91 Ευρώ. Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,91 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ έκαστη και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με αναλογία 0,11 Ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τετρακόσιων εβδομήντα δυο Ευρώ (3.162.472,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες μηδέν ενενήντα (3.953.090) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,80.

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2- 15519/31/10/2007 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 08 Νοεμβρίου 2007 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιούχοι του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Νοεμβρίου 2007. Από την Τετάρτη14 Νοεμβρίου 2007 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

  Η έναρξη καταβολής της ως άνω επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2007 και θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές εταιρείες), είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Efg Eurobank Ergasias Α.Ε.

  Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στο Τραπεζικό κατάστημα να προσκομίσουν απαραιτήτως το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. τους και προαιρετικά ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (εκτύπωση που χορηγείται από τον χειριστή τους).

  Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσει ,εκτός από τα ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Παρακαλούνται οι χειριστές (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές εταιρείες) να απευθύνονται στην Διεύθυνση Θεματοφυλακής & Χρεογράφων Υπηρεσία Αναδόχων της Τράπεζας Efg Eurobank Ergasias Α.Ε., διεύθυνση Σανταρόζα 5, 3ος Όροφος, 105 64 Αθήνα. Η διαδικασία καταβολής της επιστροφής Κεφαλαίου μέσω της Τράπεζας Efg Eurobank Ergasias Α.Ε θα είναι δυνατή μέχρι 31 Μαίου 2008. Μετά την 31η Μαίου 2008 όσοι από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή κεφαλαίου, η πληρωμή θα γίνεται από την έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 & Μενεξέδων 145 64 Κηφισιά.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210- 28.46.800 κος Νικόλαος Χαλαβαζής (Οικονομικός Διευθυντής) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Αννα Ραφαηλίδου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020