Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Δεκ-2022 11:38

  ΒΙΣ: Επιδόσεις και αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ

  Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

  Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/9.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ" σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της:

  Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

   α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13.780 χιλ. ευρώ, έναντι 11.438 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,5%.

  β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 655 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.524 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43%

  γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 113 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 769 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς η εταιρία μέσω των συμφωνιών με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες μπόρεσε να μετακυλήσει μέρος του αυξημένου κόστους ενέργειας καθώς και του αυξημένου κόστους αγοράς πρώτων υλών στις τιμές πώλησης των προϊόντων της.

  Τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο' τρίμηνο της χρήσης 2022 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

  Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

  1/1-30/9/22

  1/1-30/9/21

  1/7-30/9/22

  1/7-30/9/21

  ( χιλ. ΕΥΡΩ )

         

  Κύκλος εργασιών

  13.780

  11.438

  4.674

  4.284

  Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

  -655

  -1.524

  -307

  -661

  Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤDA)

  113

  -769

  -51

  -409

  Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

  30/9/2022

  30/6/2022

  31/12/2021

  ( χιλ. ΕΥΡΩ )

       

  Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

  0

  0

  0

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

  11.657

  11.755

  11.588

  Σύνολο τραπεζικού δανεισμού

  11.657

  11.755

  11.588

  Υποχρεώσεις μισθώσεων

  137

  167

  235

  Σύνολο δανεισμού

  11.794

  11.922

  11.823

  Μείον: Διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα

  -51

  -40

  -14

  Καθαρός δανεισμός

  11.743

  11.882

  11.809

         

  Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

  -685

  -254

  357

         

  Σύνολο υποχρεώσεων

  28.605

  28.079

  26.920

   

  Το ξεκίνημα του 2022 σημαδεύτηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε την αρχή ενός πολέμου που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια. Σε μία περίοδο που η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, ανέκαμπτε από το σοκ της πανδημίας, πριν προλάβει να επιστρέψει σε μία "κανονικότητα", βρέθηκε αντιμέτωπος με μία νέα, πρωτόγνωρη συνθήκη η οποία ενισχύει την οικονομική και κοινωνική αστάθεια.

  Ο συνδυασμός των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων με επίκεντρο την Ουκρανία, μαζί με την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, όχι μόνο διατηρούν, αλλά ενισχύουν τόσο τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα (προσφορά) ως συνέπεια της πανδημίας, ενώ μέσω της διαμόρφωσης του πληθωρισμού στα σημερινά, πολύ υψηλά επίπεδα, πλέον βάλλεται έμμεσα και η ζήτηση. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  αποτελεί παρέμβαση με στόχο τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, μέσω της μείωσης της ζήτησης.

  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να πληΑθαίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για επερχόμενη ύφεση το επόμενο διάστημα και έως ότου αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και επιταχυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση.

  Η εταιρία αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα που εξασφάλισαν ασφάλεια εφοδιασμού των απαραίτητων υλικών παραγωγής, κατορθώνει παρά το αντίξοο περιβάλλον να καταγράφει σημαντική αύξηση των πωλήσεων της συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως προς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες οι οποίοι με τη σειρά τους προφυλάσσουν την λειτουργία τους. Δεν υπήρξε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης παραγγελιών λόγω προβλήματος εξ αιτίας του πολέμου και η εταιρία δεν προμηθεύεται υλικά παραγωγής από τις εμπόλεμες χώρες.

  Βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση της εταιρίας παραμένει η διατήρηση του υγιούς πελατολογίου της και να συνεχιστούν οι προσπάθειες οι πωλήσεις να βελτιωθούν με την προσθήκη νέων πελατών και κατά το υπόλοιπο της χρήσης, ούτως ώστε οι βασικοί δείκτες (αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις, Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους / Πωλήσεις, Μικτά αποτελέσματα / πωλήσεις, Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο εργασιών) να είναι βελτιωμένοι έναντι των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021.

  Ωστόσο, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση των αυξήσεων της ενέργειας που επηρεάζει όλη την εγχώρια αγορά καθώς και από την έκβαση του πολέμου η όποια επιδρά στις τιμές των χαρτιών σε παγκόσμια κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη λειτουργία της με κριτήριο πάντα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την βιώσιμη ανάπτυξη της.

  Παράλληλα, για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας, έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στις 16/12/2022 προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 ευρώ, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης. Μετά την διενέργεια της έκτακτης Γενικής συνέλευσης η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

   

  Μαγούλα 6/12/2022

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ