Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Μαρ-2022 14:20

  CPI: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

  ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)


  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

  Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 Η ‘'CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ'' ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαρτίου 2022. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το 71,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

   

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή  και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2020 – 30.06.2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

  Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2020-30/06/2021, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

  Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2020-30/06/2021.

  ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

   

  Υποβλήθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112  ν. 4548/2018.

   

  ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

   

  Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας

   

  ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο και κωδικοποιήθηκε εκ νέου με την ίδια εγκριτική απόφαση.

    

  ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

  Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

  ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (Stock Options).

   

  Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (Stock Options).

  ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση για την παραίτηση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  Η Γενική Συνέλευση, ορίζοντας παράλληλα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, εξέλεξε τα κάτωθι μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητες  ως ακολούθως:

  1. Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  2. Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  3. Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  4. Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου ως εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Η θητεία των ως άνω εκλεγέντων μελών θα έχει διάρκεια έως την λήξη της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως την 03/03/2025, σύμφωνα με την οικεία απόφαση της ΓΣ της 4ης Μαρτίου 2020, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της ως άνω θητείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την υφιστάμενη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του ΔΣ.

  ΘΕΜΑ 9ο: Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

   

  Αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

  ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

  ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022.

  Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022.

  ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

  Εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο μετά τις 30/06/2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

   

  Ταύρος 10 Μαρτίου 2022

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ