Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Σεπ-2021 17:21

  Βιοτέρ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3 Σεπτεμβρίου 2021

   

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι  οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 05.08.2021  Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

  Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα  χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα  (7.240.639) ψήφους, ποσοστό 41,186% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

  Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως ακολούθως:

  Επί του πρώτου θέματος  της ημερησίας διατάξεως [Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2020 (01.01.2020 μέχρι 31.12.2020) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2020 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2020] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2020.

  Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών] αποφασίζεται ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2021 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2020] o Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 100.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2021.

  Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [ Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία]  η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

  Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Αντικατάστασης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018] και κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την οριστική απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη και Δέδε Γρηγορίου, στους κ.κ.:

  -      Γονιδάκη Φραγκίσκο του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο - ΑΕΙ, &

  -      Βαρσάμη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, Οικονομολόγο – ΑΕΙ

  και μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 11.01.2027, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 11.01.2021.

  Τα ως άνω μέλη εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, πληρούν τα κριτήρια επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, ήθους και φήμης. Τεκμηριώθηκε δε ότι δεν υφίστανται στα πρόσωπα των ως άνω υποψηφίων τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

  Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου] και κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης προς τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Γονιδάκη Φραγκίσκου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος Α. Τσαγκαρογιάννη.

  Στο πλαίσιο της εκλογής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο) είχε εξακριβώσει ότι ο εν λόγω κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 44, παρ.1 εδ. δ. ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρο 4 ν.3016/2002 και το καταστατικό της Εταιρείας και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις και παράλληλα διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας αλλά και στην ελεγκτική και λογιστική.

  Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε με την από 5236/4.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

  Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 και εγκρίθηκε με την από 5235/4.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική Αποδοχών ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

   Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις]

  ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

  Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και πλειοψηφία 41,186% του μετοχικού κεφαλαίου

   

   

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ