Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Αυγ-2021 13:37

  Λιβάνης: Στις 31 Αυγούστου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

  "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε."

  ΑΡ.ΜΑΕ 29964/06/Β/93/23
  Σόλωνος 98, Αθήνα
  Τηλ. 210 3661200 Fax 210 3617791

   
   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." με την από 4 Αυγούστου 2021 απόφασή του, καλεί τους
  μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." σε Τακτική
  Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της
  εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
  1.  Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του
  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από
  κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
  καταστάσεων και επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020).
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2021
  και έγκριση της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι
  οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2020, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω
  προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό
  διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 (άρθρο 109 του ν.4548/2018
  όπως ισχύει).
  5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
   
  Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 04.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
  της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του
  Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της
  ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2021, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας
  καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα
  Τρίτη και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο και χώρο .

  Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα
  με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει
  τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:
  Δικαίωμα Συμμετοχής  και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση
  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα
  αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.", στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η
  απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
  ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει
  υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο
  κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 26.08.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής),
  ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής
  Γενικής Συνέλευσης, της 31.08.2021.
  Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής
  συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει
  περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή
  αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση,
  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική
  Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν
  από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
  Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.09.2021, έχουν δικαίωμα
  συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της
  εταιρίας, κατά την έναρξη  η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 26.08.2021
  (Ημερομηνία Καταγραφής).
  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
  ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και
  μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία
  Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
   
  Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου
   Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο
  υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)
  αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους
  τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς
  αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη
  Γενική Συνέλευση.  Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που
  ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο
  αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της

  συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
  χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
  συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για
  μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει,
  σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες
  ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε
  περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση
  του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν
  επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του
  αντιπροσώπου  ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
   Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της
  συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
  χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
  συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου,
  μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που
  ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το
  μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή
  μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
  ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός
  ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου
  ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή
  συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α)
  έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και
  υποβάλλεται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία
  συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
   
  Η εταιρία θα  καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( www.livanis.gr ) το έντυπο που μπορεί
  να χρησιμοποιηθεί για το διορισμού αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο
  και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη
  διεύθυνση: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα, ή αποστέλλεται με fax: 210-3617791 σαράντα οκτώ (48)
  τουλάχιστον  ώρες  πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να
  μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και
  της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 210-3661200.
  Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει επί του παρόντος τη δυνατότητα συμμετοχής στη
  Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο
  διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.
   
  Δικαίωμα Μειοψηφίας των μετόχων 
   (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
  κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
  διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
  Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16.08.2021 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
  Γενική Συνέλευση.  Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με
  ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον

  ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι 24.08.2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
  θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
  έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον
  ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 18.08.2021, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες
  πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
  μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
  υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
  (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
  κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο
  άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 25.08.2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον
  ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που
  έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
  περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.08.2021 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν
  από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 26.08.2021,
  δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
  Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
  πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
  πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που
  εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
  υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την
  τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές
  της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση
  της εταιρίας με αυτούς.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
  πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό
  Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
  παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
  ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις περιπτώσεις της
  παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
  μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
  (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
  μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 26.08.2021, δηλ. πέντε (5)
  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
  υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
  υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
  αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
  πρακτικά.
   
  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν
  τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ.3, τον
  αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της
  μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που
  λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή
  μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
  σε κάθε άλλη περίπτωση.

  Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
   
  Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο
  123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης
  Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα και η εταιρία θα το αποστέλλει
  ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. Οι πληροφορίες του άρθρου
  123 του Ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση θα
  διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας  www.livanis.gr .
   
  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Παναγιώτα Α. Λιβάνη
  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ