Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 03-Αυγ-2021 17:14

  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   

  ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.  77089627000

   

   

  Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 7708962700 (πρώην αρ. .Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20), και με τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ"  καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

  Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

  1.            Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων)  χρήσης 2020, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2.            Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους  για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  3.            Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή)  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021, εταιρικών και ενοποιημένων .
  4.            Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.
  5.            Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2020 έως την 31/12/2020.
  6.            Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική Γενική Συνέλευση της 4/9/2019 Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  7.            Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.
  8.            Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.
  9.            Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

   

  Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι κατά τις 5/9/2021 (ημερομηνία καταγραφής). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ΄/1007/16.03.2021).

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

  Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ., ν.4548/2018).

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία διαθέτει στα γραφεία της στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, σε φυσική μορφή τα έντυπα που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του και σε ηλεκτρονική μορφή στην κάτωθι αναφερόμενη διεύθυνση. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται με έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 8η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Μετόχων στο τηλ: 2810 382716 ή στο τηλεφωνικό κέντρο 2810 288287. Δεν παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα διορισμού ή ανάκλησης ή αντικατάστασης με ηλεκτρονικό μέσο.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

  Δεν παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία ή επιστολική ψήφο, αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία για τη συμμετοχή στη συνέλευση και την ψήφο.

  ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 26/8/2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης  ήτοι έως την 28/8/2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ.2 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

  (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 4/9/2021 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και έχουν υποβληθεί από τους μετόχους αυτούς, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 3/9/2021. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 ν. 4548/2018.

  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως την 4/9/2021, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως την 4/9/2021, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  (ε) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

  (στ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

  ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες των άρθρων 121 παρ. 4, 122, 123 και 124  ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και των σχολίων, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.domik.gr/site. Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 4 ν 4548/2018, το κείμενο των εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).

   

  Ηράκλειο Κρήτης

  2η Αυγούστου 2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ