Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Ιουλ-2021 18:43

  Χαϊδεμένος: Πρακτικό Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε." - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

  ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

  Στον Άλιμο σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε." συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε." προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

  2.         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  3.         ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

  4.         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

  5.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  6.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του τακη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

  7.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του ΔΣ και δεν διατυπώνουν οποιαδήποτε αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι ακόλουθοι:

  (α)        Αλέξανδρος Γκατσώνης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1968 στη Γερμανία. Είναι οικονομολόγος και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.". Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

  (β)        Μιχάλης Καρής: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

  (γ)        Αγαμέμνων Ρουμελιώτης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι οικονομολόγος και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο εργαζόμενος ως Assistant Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε στον τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής (υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής).

  Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις ως προς τα ως άνω μέλη του, που ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν εξέτασης των σχετικών στοιχείων:

  (α)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

  (β)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

  (γ)        Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

  (δ)        Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.").

  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

                                                                   

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

  ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ

  ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

  ΜιχάληΣ ΚαρήΣ

  ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

                                                 

   

  Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

   

  Άλιμος αυθημερόν

  Για την εταιρεία

   

   

  Ευστράτιος Χαϊδεμένος

  Αντιπρόεδρος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ