Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Ιουλ-2021 17:21

  Λάμψα: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

  ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

   

   

  Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/07/2021, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.837.209 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 74,13% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

  (1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος με γνώμονα την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.

  (2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.

  (3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  (4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε την προτεινόμενη επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών. Ειδικότερα, η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εισαχθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Ν. 4706/2020.

  Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

  Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

   (5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

  (6) επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

  (7) επί του έβδομου θέματος,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  ως προς της  ως προς  i)  την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή  εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων και  της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ., από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

  Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.lampsa.gr). 

  (8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2020, ως ακολούθως:

  - στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού  ¤ 5.086,80

  - στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού   ¤ 5.086,80

  - στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Φίλιππο Σπυρόπουλο, την μη καταβολή αμοιβής.

  (9) επί του ένατου θέματος, ενέκρινε την  Πολιτική  Καταλληλόλητας  των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπΆ αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Η  Πολιτική Καταλληλόλητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο  της Εταιρίας (www.lampsa.gr).

   (10) επί του δέκατου θέματος και  στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: (1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόης Λασκαρίδη, (5) Βασίλειου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη-Ντουλάκη, που είχαν εκλεγεί δυνάμει  της από 15/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέων μελών των κ.κ. (1) Μαρίας Δαμανάκη, (2) Νικόλαου Νανόπουλο, (3) Τιμόθεου Ανανιάδη, (4) Κατερίνας Καρατζά.

  Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλι0 της Εταιρείας ότι:

  (α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

  (β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

  (γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της καταρτισθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε ανωτέρω  κατά τη συζήτηση του ένατου (9ου) Θέματος της ημερησίας διατάξεως και

  (δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στo άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), 

   το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1.Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ

  2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου

  3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου

  4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς,

  5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου

  6.Χλόη Λασκαρίδη   του Αθανάσιου

  7. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη

  8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου

  9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου

  10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου   

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.: (1) Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου  (2) Νικόλαο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, (3) Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, καθόσον,  όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

       Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

  (8) επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

  Η Γενική Συνέλευση,  εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

  1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

  2. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

   3. Νικόλαο Νανόπουλο, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

  Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεσμεύεται να αποδώσει στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. 

   Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και  αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα και (β)  είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

  Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας και να συνταχθούν νέοι κανονισμοί, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

  (12) επί του δωδέκατου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού γενικότερα αλλά και μέσα στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν λόγω Covid-19, και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, για την αντιμετώπισή τους.

  Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ