Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Ιουλ-2021 17:19

  Λάμψα: Γνωστοποίηση αλλαγής Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."  (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, το νέο δεκαμελές (10μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Χλόη Λασκαρίδη  του Αθανάσιου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

   2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

  3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς, Μη Εκτελεστικό Μέλος      

  5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  6., Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό Μέλος

  7. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   

  Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

  1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020,  περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

  2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

  3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021, και

   4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:

   (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

  (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οι-κογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

       Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

  Για την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."  

  Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ