Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Ιουλ-2021 15:55

  Q&R: Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

  Η Εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.455.021 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,35% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

  Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών

  Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) της Quality & Reliability A.E. καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35 %

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και συγκεκριμένα:

  1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ,  Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτελεστικό  μέλος , 25.000 ευρώ μικτά.
  2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,εκτελεστικό μέλος  , 25.000 ευρώ μικτά.
  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,εκτελεστικό μέλος 25.000 ευρώ μικτά.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

  Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q&R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών "BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173  για τη χρήση 1/1/2021 -31/12/2021 και ορίστηκε η αμοιβή της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

  Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

  Αποφασίστηκε να παρεσχεθεί η  άδειά  προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

   

  Επί του 6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Εγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

  Υποβλήθηκε προς συζήτηση η  Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέγκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

   

  Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

  Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να έχουν ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και  παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

  1.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  2.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  3.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  4.     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  5.     ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,  του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  6.     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  7.     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  8.     ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προυποθέσεις του νόμου

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

   

  Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις προυποθέσεις του νόμου.

  Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) .

  Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

  1)      Ιωάννα Ιακωβάκη –μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

  2)      Θεόδωρος Γεώργας-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

  3)      Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

       Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

  Θέμα 9ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

  Εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

  Έγκυρα: 16.455.021

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

   Κατά: 0  (0,00%)             

  Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

  Θέμα 10ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών

  Δεν αποφασίσθηκε τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας

  Θέμα 11ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

  Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

  Θέμα 12ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Αναγνώσθηκε και παρουσιάσθηκε έκθεση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ