Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Ιουλ-2021 17:53

  Μύλοι Κεπένου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

  Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [η "Εταιρεία"] ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 16.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας, παρευρέθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 92,216% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.178.503 μετοχές και 6.178.503 δικαιώματα ψήφων.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,  έπειτα από επισκόπησή τους και ακρόαση της ανάλυσης επί αυτών, όπως επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020.
  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503 , ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2020, ύψους 1.200.000 ευρώ ή 0,179 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1701 ευρώ ανά μετοχή.  

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος αποφασίστηκε να είναι η 21.07.2021. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 22.07.2021 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27.07.2021, με πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

         3. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους 609.000 ευρώ ή 0,091 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0865 ευρώ ανά μετοχή.  

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος αποφασίστηκε να είναι η 21.07.2021. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 22.07.2021 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27.07.2021, με πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

          4.Υποβλήθηκε υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kepenos.gr.

  Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020.

  Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 με  ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 .

           5. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, κατ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και αποφάσισε με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως του έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

         6. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τον τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του Νόμου οριζόμενη πλέον Φ.Π.Α..

  Ειδικότερα, Τακτικός Ελεγκτής για την τρέχουσα χρήση του 2021 εκλέχθηκε, κατά τα ως άνω, τον κ. Γρηγόριος Μάvτζαρης  (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου  (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΑCES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. "ACES AUDITORS AE") με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159.

           7.Υπερψηφίσθηκε, κατ άρθρο 112 παρ. 3 N. 4548/2018, με  ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.kepenos.gr.

          8.  Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020,  με  ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αυτή είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020, ως υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και  είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.kepenos.gr.

          9. Ενέκρινε με  ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 καθώς και την σχετική από 24.06.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις επιμέρους αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών, που είναι δημοσιευμένη εδώ: www.kepenos.gr, την Τροποποίηση της Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018 Το νέο αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.kepenos.gr.

         10. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

  Πάτρα, 16 Ιουλίου 2021

   

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ