Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Ιουλ-2021 12:29

  Λαδένης - Μινέρβα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 (τρεις) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.104.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ή το 66,2070% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).

  Στο 1o θέμα η Γενική Συνέλευση, αφού αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 2ο Θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 3ο Θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2020. Προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και μισθοί που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018  και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των  αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 5ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 6ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, έτσι ώστε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθεί "έως πέντε (5) ετών",  αντί για "πέντε ετών", που όριζε η εν λόγω διάταξη πριν την τροποποίησή της. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 7ο θέμα και στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασίας χήρας  Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένη  Ελένης συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, 3) Λαδένη Παύλου του Βασιλείου, 4) Ασλανίδη Θεόφιλου του Σάββα, 5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 6) Κουρουβέη Δημητρίου του Αποστόλου και 7) Αποστολίδη Χρήστου του Θεοδώρου

  καθώς και την εκλογή των κ.κ. 1) Παναγιώτη Δαγδαλένη  του Ιωάννη και 2) Γεωργίας Κοντού του Δημητρίου, ως νέων μελών αυτού.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται  τετραετής ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

   1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη  Ιωάννη

   2) Λαδένη  Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ.

   3) Λαδένη Παύλο του Βασιλείου.

   4) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα.

   5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου.

   6) Κουρουβέη Δημήτριο του Αποστόλου

   7) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου

   8) Δαγδαλένη  Παναγίωτη του Ιωάννη , και

   9) Κοντού Γεωργία  του Δημητρίου,

   Ταυτόχρονα, με ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, 2) Δαγδαλένη  Παναγιώτη του Ιωάννη και 3) Κοντού Γεωργία  του Δημητρίου, καθόσον πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

  Επίσης εκλέχθηκαν και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία, στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό περιπτώσεις, μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

  Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

  1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ.

  2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ .

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 8ο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας  τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του  ν. 3016/2002,  όσο και, ιδίως,  του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και επίσης από 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

  Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και  ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι τετραετής με λήξη την 14η Ιουλίου του 2025,  παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ενώ ακολούθως, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

  Στο 9ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ