Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Ιουλ-2021 17:40

  ΟΛΠ: Ανακοίνωση για αποφάσεις ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με 20.529.602 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,70% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 61.079 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, ποσού € 10,00 εκατ., ήτοι ποσού € 0,4 ανά μετοχή με ψήφους 20.590.681, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 26/07/2021.

  Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 27/07/2021.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 30/07/2021 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

   

  [Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του N. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.105.383 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,79 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του N. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.485.298 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του N. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του N. 4548/2018.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

  α) Ενέκρινε, με 20.590.681 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του N. 4548/2018:

  - τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 781.184,55, που αφορούν αναλυτικά:

  - Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 407.600,00.

  - Συνολικές αποδοχές ποσού € 325.537,89 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ: 

  κ. YU Zeng Gang (βάσει της από Ιουνίου 2020 σύμβασης εργασίας),

  κ. FU Chengqiu (λήξη θητείας 24/07/2020),

  κ. Zhang Anming (βάσει της από Ιουλίου 2020 σύμβασης εργασίας),

  κ. Λιάγκου Αθανάσιου (λήξη θητείας 28/06/2020).

  - Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1), ποσού € 48.046,66.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  και

   

  β) Προέγκρινε, με 19.395.929 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,2% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του N. 4548/2018 τις αμοιβές και αποζημιώσεις, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 που αφορούν αναλυτικά:

  - Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020), ποσού € 40.000,00.

  - Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ κ.κ. YU Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang Anming (Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου), αντιστοίχως.

  - Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.194.752 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

   

  Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

   

  ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 20.590.681, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

   

  ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 20.590.681 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, έναντι συνολικής αμοιβής € 141.500.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση και τις διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

   

  α) Ενέκρινε, με 13.274.932 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 64,47% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των επτά (7) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

  1) κ. YU ZengGang, του YU Wenzong

  2) κ. ZHU Jianhui, του ZHU Qiaosheng

  3) κ. FENG Boming, του FENG Jinhan

  4) κ. IP Sing Chi, του IP Tai Chu

  5) κ. ZHANG Anming, του ZHANG Zaishu

  6) κ. KWONG Che Keung Gordon του KWONG She Fun

  7) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου, του Ανδρέα

  και την εκλογή της

  8) κας. LI Jin του LI Zhibian, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.531.309 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.784.440 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  [Το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματός του, σύμφωνα με το άρθρο 79 του N. 4548/ 2018, γνωστοποίησε με δήλωσή του τον διορισμό των κάτωθι μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

  -κα. Ιωαννίδου Λητώ,

  - κ.  Παπαποστόλου Απόστολος,

  - κ.  Μώραλης Ιωάννης]

   

  β) Ενέκρινε, με 14.806.241 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 71,91% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι την 15η Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως,.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.784.440 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  γ) Ενέκρινε, με 14.309.464 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 69,49% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

  1) κ. IP Sing Chi, του IP Tai Chu,

  2) κ. KWONG Che Keung Gordon του KWONG She Fun,

  3) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου, του Ανδρέα,

  δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του N. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων άπαντα τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 475.369 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.805.848 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.578.975 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του N. 4706/2020 τον επαναπροσδιορισμό  της νέας Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος (Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου), τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, (τρία μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία ενός έτους). Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.706 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.069.599 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,61% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.327.198 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 193.884 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 20.590.681, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020), και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

   

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.590.681

   

  ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τη νομική κάλυψη του Προέδρου και Μελών του Δ.Σ.

   

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 19.255.634, ήτοι με πλειοψηφία 93,52% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε:

   

  α. Την ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ, σχετικά με το θέμα της παροχής νομικής κάλυψης Προέδρου και Μελών Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε.

   

  β. Την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο και στα Μέλη Δ.Σ. (νυν και πρώην) της ΟΛΠ Α.Ε, στα Διευθυντικά Στελέχη και Κατέχοντες θέσεις ευθύνης (νυν και πρώην) της Εταιρείας, για ποινικές υποθέσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ