Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Ιουλ-2021 14:15

  AVE: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία "AVE Α.Ε." (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 14η Ιουλίου 2021 και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 133.362.028 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 141.417.987 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 94,30%. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  (i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, άνευ τροποποιήσεων.

  (ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

  (iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

  (iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Ζεφύρου, αριθμός 56), και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Περαιτέρω, αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, η αμοιβή των ελεγκτών να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

  (v) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020, χωρίς τροποποιήσεις.

  (vi) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, με τετραετή διάρκεια ισχύος (με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που τυχόν αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα), η οποία θα εφαρμοσθεί εφεξής στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

  (vii) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 50.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

  (viii) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

  (ix) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τροποποιήσεις.

  (x) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 14.07.2024, το οποίο θα απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

  1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,

  2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,

  3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,

  4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,

  5. Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου,

  6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και

  7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, στο πλαίσιο της ουσιαστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 για την "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/113 και άλλες διατάξεις" (ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 17.07.2021), και, ειδικότερα, με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών. Περαιτέρω, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, όρισαν τους Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου, Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου-Ιωάννη και Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει του ότι, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τα αυστηρότερα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

  (xi) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, καθόρισαν ότι (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), (β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής (καθορισμός της θητείας της Επιτροπής), ήτοι έως την 14.07.2024. Περαιτέρω, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, εξέλεξαν τα ακόλουθα πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας: 1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, 2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου-Ιωάννη, και 3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17.07.2021.

  Περισσότερα εδώ: 

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021
  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.07.2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ