Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Ιουλ-2021 10:40

  Κτήμα Λαζαρίδη: Απόσπασμα πρακτικού επιτροπής ελέγχου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

                 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

  Της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ" της 12ης Ιουλίου 2021

  Στη Δράμα σήμερα στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέχθηκε κατά την από 12/7/2021 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

  Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

  1.  Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης
  2.  Αθανάσιος Πάππος                
  3.  Πέτρος Ντινάκης          

           

  Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

  Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

  Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017, τoν κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη, ο οποίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθότι είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  κάτοχος Άδειας Λογιστή Α Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κι από το 2000 έως το 2014 εργάσθηκε στην πολυεθνική  εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε., συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους, ενώ από τις 18.06.2019 έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης αποδέχεται τον ως άνω ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

  Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

  1.Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και της Άννας, γεννημένος στην …………. στις …………, κάτοικος ………… και κάτοχος του υπ'αριθμόν ……….. Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος …….., Α.Φ.Μ. ………., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

  2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου και της Άννας γεννημένος στην ……….. στις …………, κάτοικος ……….. και κάτοχος του υπ'αριθμόν ………… Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ……….., ΑΦΜ …….., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

  3. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου και της Αναστασίας, γεννημένος στην …………. στις …………, κάτοικος ………. και κάτοχος του υπ'αριθμόν ………… Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ …….., ΑΦΜ ……….., Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

  Ακριβές  αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου     .

  Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης

   

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ