Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Ιουλ-2021 10:39

  Κτήμα Λαζαρίδη: Απόσπασμα πρακτικού επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε."

  της 12ης Ιουλίου 2021

  Στη Δράμα σήμερα στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας και μετά από πρόσκληση της κ. Ιουλία Λαζαρίδου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση, συγκρότηση και θητεία  της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

  ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

  Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

       1. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη             Πρόεδρος ΔΣ

  2. Γεώργιος Ζάχαρης                       Αντιπρόεδρος A΄ του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

  3. Ιωάννης Οξυζίδης                         Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

  4. Γεράσιμος Λαζαρίδης                   Αντιπρόεδρος Β΄ του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

  5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

  6. Αθανάσιος Πάππος                      Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

       7. Πέτρος Ντινάκης                          Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

           

  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει η συνεδρίαση.

  ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

   

            Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 17η Ιουλίου 2021, τη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

            Ειδικότερα, εισηγείται να συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία να είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και δύο (2) τουλάχιστον εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021. Επίσης, εισηγείται Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και η θητεία της Επιτροπής να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 12η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί α) να συσταθεί τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας,  η οποία να συγκροτείται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, β) ως Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής να οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και γ) η θητεία της Επιτροπής αυτής να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 12η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.       

            Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενικής συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και δ) εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

  ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

  Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κατωτέρω πρόσωπα και αυτή να συγκροτηθεί ως εξής:

  1. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου και της Αναστασίας, γεννημένος στην ……… στις ………., κάτοικος ………. και κάτοχος του υπ'αριθμόν ………. Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ …….., ΑΦΜ ………. Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

  2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου και της Άννας γεννημένος στην …….. στις ………., κάτοικος ………… και κάτοχος του υπ'αριθμόν ……….. Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ …………, ΑΦΜ …….., Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

  3. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και της Άννας, γεννημένος στην …….. στις …….., κάτοικος …….. και κάτοχος του υπ'αριθμόν …….. Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος …………, Α.Φ.Μ. ……….., Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής.

  Οι προτεινόμενοι ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, Αθανάσιος Πάππος  του Δημητρίου και Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης  του Δημητρίου, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021,  όσο και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα κανένας εκ των ανωτέρω δύο προτεινομένων (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί  να ορισθούν στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας τα εξής πρόσωπα, και να συγκροτηθεί αυτή ως εξής:

  1. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου και της Αναστασίας, γεννημένος στην ……… στις ………., κάτοικος ………. και κάτοχος του υπ'αριθμόν ………. Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ …….., ΑΦΜ ………. Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

  2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου και της Άννας γεννημένος στην …….. στις ………., κάτοικος ………… και κάτοχος του υπ'αριθμόν ……….. Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ …………, ΑΦΜ …….., Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

  3. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και της Άννας, γεννημένος στην …….. στις …….., κάτοικος …….. και κάτοχος του υπ'αριθμόν …….. Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος …………, Α.Φ.Μ. ……….., Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλος της Επιτροπής.

  Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

    Ακριβές  αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

                                                                                                                                                             

                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ