Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Ιουλ-2021 16:17

  Σαραντόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, η 96η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.".


  Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις (4) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.192 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8181% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.


  Η Γενική Συνέλευση :


  Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση 2020, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

                                                                                                   

  Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απήλλαξε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117,παρ.1 περ. γ΄του Ν.4548/2018. 

  Για το 3ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

  Για το 4ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2020 και προενέκρινε ομόφωνα και και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2021.

  Για το 5ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή  Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Ιωάννη Τέντε (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1803) ως Αναπληρωματικό, αμφότεροι της "RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", για τη χρήση 2021 και καθόρισε την αμοιβή τους.

  Για το 6ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας και η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αναλύονται στην εγκύκλιο 60/18-9-2020 αυτής.

   Για το 7ο Θέμα συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

  Για το 8ο Θέμα  χορήγησε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

  Για το 9ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ