Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Ιουν-2021 14:55

  Μουζάκης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
  29ης Ιουνίου 2021

  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Δ .  ΜΟΥΖΑΚΗΣ"
  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  000263901000  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

   

  Η εταιρεία " ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ" ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων  που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2021 στην έδρα της εταιρείας  Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30   στην οποία παρέστησαν 17 μέτοχοι  και οι 3 από τους 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  3. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εξουσιοδότησε τον κ.ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ οι οποίοι κατέχουν 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

   

  Θέμα 1ο    Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

   

  Διαβάζεται ακολούθως από τον Γενικό Γραμματέα   της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Περαιτέρω,   ο Γραμματέας   της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τον παριστάμενο μέτοχο για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2020, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2020 έως 31.12.2020, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 2ο   Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

   

  Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών  προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

   

   

   

   

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

   

  Θέμα 3ο  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020,κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

   

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2020( 1/1 – 31/12/2020).

   

  Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

   

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 4ο   Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020 και προέγκριση για το έτος  2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18 .

  Εγκρίθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 17.7.2020.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού   ποσού  20.900,00€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2021, αμοιβή 45.000,00€  για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 5ο   Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2021 έως 31.12.2021  και καθορισμός της αμοιβής του.

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021 ,

   μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις   κάτωθι Ελεγκτικές εταιρείες:

  PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ, ACE, MAZARS, ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2021

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2021 σε ευρώ 21.890,00 πλέον ΦΠΑ.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

   

  Θέμα 6ο     Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη  προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές  της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο  Ν.4706/2020.

   

   

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, αρκεί να μην είναι αντίθετα στα συμφέροντα της εταιρείας και να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 7ο     Έγκριση  της Πολιτικής  καταλληλότητας των μελών του ΔΣ   σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4706/2020 παρ.3 του άρθρου 3 περί  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  και της Εγκυκλίου αρ.60  18/09/2020 της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς.

   

  Εγκρίθηκε η

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Ως το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 8ο     Ενημέρωση  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

   

  Έγινε  αναφορά  και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, για τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2020, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

   Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

  Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

   Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

  Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή. · Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

   Διενέργεια ετήσιας αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγηση επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  Θέμα 9ο     Εναρμόνιση της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

  Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία να εισάγει τις νέες διατάξεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση  που αφορά κυρίως τις ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στις ρυθμιζόμενες αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται νέες γενικές διατάξεις, διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο ("Δ.Σ."), διατάξεις για τις επιτροπές του Δ.Σ., οργανωτικές διατάξεις και διατάξεις για την ενημέρωση των επενδυτών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 του ν. 4706/2020, οι διατάξεις των άρθρων 1 – 24 τίθενται σε ισχύ του εν λόγω νόμου, ήτοι την 17η Ιουλίου 2021,

  Το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσει την εναρμόνιση της Εταιρείας με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, επαναξιολογεί ή προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τα ακόλουθα: Ι) Πολιτική Καταλληλότητας Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., ΙΙ) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΙΙ) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΕΩΣ 24 ΤΟΥ Ν. 4706/2020

  1) Επιτροπές Του Διοικητικού Συμβουλίου

  2) Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

  3) Εσωτερικός Έλεγχος

  4. Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

  5) Επικοινωνία Με Τους Μετόχους

  Το  Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει η ίδια διότι πληρεί τους όρους  των διατάξεων του Ν. 4706/2020 καθώς και τα αρθρα 44Ν.4449/2017

  Η Γενική Συνέλευση   αποφάσισε για την Εναρμόνιση της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

   Την μείωση των μελών της από 8/μελή σε 5/μελή.

  Η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει η ίδια διότι πληρεί τους όρους  των διατάξεων του Ν. 4706/2020 καθώς και τo άρθρο 44Ν.4449/2017.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  Θέμα 10ο     Εκλογή ανεξάρτητων νέων  μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  Εγκρίθηκε  από την Γενική Συνέλευση  η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προτάθηκε από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ελευθερία Μουζάκη και από τον Διευθύνων Σύμβουλο  Εμμανουήλ Παυλάκη με την οποία, γίνεται και ολική εναρμόνιση  της εταιρείας βάση του ν. 4706/2020.   

  Αποτελείται από τα ίδια μέλη, χωρίς καμία εκλογή  νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

   

  Πρόεδρος               Ελευθερία Μουζάκη   εκτελεστικό μέλος

  Αντιπρόεδρος         Σπυρίδων  Γκανίας   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Διευθύνων Σύμβουλος    Εμμανουήλ Παυλάκης   εκτελεστικό μέλος

  Εκτελεστικό μέλος           Σβεστονώφ  Δημήτριος

  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος :   Καλούδης Μάρκος

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.868.350 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 24.868.350, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

   

   

  Θέμα 11ο     Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

   

  Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ