Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Ιουν-2021 18:04

  Μύλοι Κεπενού: Στις 16 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  " ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

  Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, που εδρεύει στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 26500 και με κωδικό ISIN μετοχής: GRS438003006 [εφεξής η "Εταιρεία"] προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουνίου 2021, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής ως άνω, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
  3. Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά  το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018.
  4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
  5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.
  6. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
  8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
  9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
  10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  *************************

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

   

   

  Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" [εφεξής η "(ΕΛ.Κ.Α.Τ.)"] ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης (5

  ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16.07.2021, ήτοι κατά την 11.07.2021 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν από την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018), σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή/και παράλειψης ταυτοποίησης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Επισημαίνεται, ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευση

  Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων
   αντιπροσώπων, κατά τα παρακάτω υπό Β εκτεθέντα. Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους υποβάλλουν τη ψήφο
   τους κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προς τούτο προθεσμία, 
  ούτε προθεσμία ειδοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση – μόνο ο διορισμός του αντιπροσώπου έχει προθεσμία,
   ως αυτή τίθεται παρακάτω υπό Β. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα Θέματα
   1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, της Ημερήσιας Διάταξης υπόκεινται σε δεσμευτική ψήφο των μετόχων, τα Θέματα
   4ο και 7ο υπόκεινται προς συζήτηση και ψηφοφορία, η ψήφος όμως δεν είναι δεσμευτική – ιδίως δε στο 
  Θέμα 7ο η ψήφος είναι κατά το νόμο συμβουλευτική, ενώ το Θέμα 10ο δεν υπόκειται σε ψηφοφορία, αλλά
   μπορεί η Εταιρεία να προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις ή/και οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να εκφράσουν
   κάποια θέση και άποψη. Οι εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας για όλα τα Θέματα της Ημερήσια Διάταξης πλην
   του 10ου, είναι οι εξής: υπέρ∙ κατά∙ αποχή. Ο αντιπρόσωπος των μετόχων μπορεί να μη λάβει οδηγίες
   ψηφοφορίας και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

  ς

  Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

  Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου/-ων αντιπροσώπου/-ων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

  Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018 μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος  ή  ορκωτός  ελεγκτής  της  Εταιρείας  ή  μετόχου  που   ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

  Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή/και την ανάκληση ή/και την αντικατάσταση αντιπροσώπου ή εκπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και  Εταιρικών Ανακοινώσεων, στη διεύθυνση Δυτική Αχαΐα, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018, τηλ.: +30 2610-241940. Ο διορισμός και η ανάκληση ή/και αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου γίνεται είτε εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φαξ και συγκεκριμένα υποβάλλονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην Εταιρεία, αποστέλλοντάς τα είτε ταχυδρομικώς στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και  Εταιρικών Ανακοινώσεων, στη διεύθυνση Δυτική Αχαΐα, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018, τηλ.: +30 2610-241940), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kepenos.gr, ή στο φαξ: + 30 2610-647173, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι τις 14.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +03:00). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: + 30 2610-241940 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

   

   

  Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

  Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018 ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρ. 141 του Ν. 4548/2018:

   

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  η οποία θα πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 και η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τα εν λόγω πρόσθετα θέματα. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2η  Ιουλίου 2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα  στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο (και την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018), με δαπάνη της Εταιρείας.

  2. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 8η Ιουλίου 2021, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Αυτά τα σχέδια αποφάσεων τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9η Ιουλίου 2021.

  Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (1) και (2) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

   3. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10η Ιουλίου 2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που  αυτές  είναι σχετικές με τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 45848/2018. Στις ως άνω υπό (3) περιπτώσεις της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

   4. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10η Ιουλίου 2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την πρώτη περίπτωση υπό τον αριθ. (3) ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου,, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

   

  Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες

  Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων και οι λοιπές πληροφορίες, που προβλέπονται στις παρ.  3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εγγράφων για την άσκηση ψήφου μέσω αντιπροσώπου, του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018) είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 26500, τηλ.: +30 2610-241940, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

  Πάτρα,  24.06.2021

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16.07.2021

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ