Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Μαϊ-2021 19:21

  ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 14-05-2021) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και της τυχόν επαναληπτικής την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €2,42, εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες "ESM Effervescent Sodas Management Limited", κατά 100%, και "S.I.C.C. Holding Limited", κατά 100%. Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
  2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας.
  4. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
  5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
  6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 - 31.12.2020, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 
  8. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
  9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων  για την εταιρική χρήση 2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
  10. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετέχει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 30η Μαΐου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων, δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την  Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας). Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την  30η Μαΐου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής ), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  την 4η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, ωστόσο επί του παρόντος η εταιρεία δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτή στους μετόχους της, καθώς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζει το άρθρο 125 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

   

  ΙΙ.  Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

  Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

  Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/.Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) έως την 2η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, ήτοι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης των εντύπων πληρεξουσιότητας ίδετε κατωτέρω παράγραφο IV. Λοιπές Πληροφορίες.

  III. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

  Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι διαθέσιμα στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/ και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982). Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση είτε να αποσταλούν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpsifi@ideal.gr,  το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης της επιστολικής ψήφου (ψηφοδέλτιο) ίδετε κατωτέρω παράγραφο V. Λοιπές Πληροφορίες.

   

  ΙV. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

  Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

  (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους,, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 

  (δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

   

  V. Λοιπές πληροφορίες

  1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και στα άρθρα 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3. και 4.1.3.13.4. του Κανονισμού του Χ.Α., και της απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. είναι διαθέσιμα ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, με αναφορά και των χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ.25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982), αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.
  2. Για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων τόσο στο έντυπο πληρεξουσιότητας όσο και στην επιστολική ψήφο (ψηφοδέλτιο), ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

  α) αν πρόκειται για Μέτοχο φυσικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του Μετόχου από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του, ενώ

  β) αν πρόκειται για Μέτοχο νομικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα συνοδεύεται από νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου που θα αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, ήτοι αν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο πρόσφατο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. και αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αντίστοιχο πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρχή νομίμως επικυρωμένα.

   

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

   

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ