Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Μαρ-2021 13:30

  Επίλεκτος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. ο Ευρυπίδης Δοντάς

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος του Δήμου Αχαρνών, σήμερα την 10η Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 το εκλεγέν σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση για την συζήτηση των κατωτέρω
  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  ΘΕΜΑ 1ο: "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου,
   Αντιπροέδρου, Διευθυνόντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας
   των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη

  ΘΕΜΑ 2ο: "Ανάθεση εξουσιών, παροχή δικαιωμάτων, διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Παρίστανται όλα τα μέλη του δηλαδή:
   1.Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους , μέλος,
   2.Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, μέλος,
  3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία , μέλος,
  4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μέλος,
  5.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα , μέλος,
  6. Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μέλος,
  7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία βάση του άρθρου 15 του καταστατικού της και του νόμου, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη και συναινούντων απάντων των παρισταμένων μελών αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  Θέματα ημερησίας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο: "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου,
   Αντιπροέδρου, Διευθυνόντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας
   των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη ".

  To Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την συνελθούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την 10η Μαρτίου 2021, καταρτίστηκε ως ακολούθως, απονέμοντας ομόφωνα στα μέλη του τις εξής ιδιότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και με την από 10.03.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: 


  1. Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους , εκτελεστικό μέλος,
   2. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,
  3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία , εκτελεστικό μέλος,
  4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,
  5.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα , μη εκτελεστικό μέλος,
  6. Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
  7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

  Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο , συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, σε σώμα και αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει παμψηφεί:

  α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον εκ των εκτελεστικών μελών αυτού κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μη εκτελεστικό μέλος κ. Γρηγόριο Ευαγ. Μπιτσικώκο.

  β) Απονέμει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στα εκτελεστικά μέλη α) Ευριπίδη Χαρ.Δοντά και β) Απόστολο Ηλ. Δοντά. 

  ΘΕΜΑ 2ο: "Ανάθεση εξουσιών και παροχή δικαιωμάτων διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς εξέθεσε ότι οι ανάγκες της ευχερέστερης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας επιβάλλουν την ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προτείνει για το σκοπό αυτό την ανάθεση εξουσιών κατ’ αρ. 16 του καταστατικού της Εταιρείας στους κ.κ. Ευριπίδη Χαρ.Δοντά και Απόστολο Ηλ. Δοντά.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του, αποδέχθηκε ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτού και παμψηφεί Α π ο φ α σ ί ζ ε ι: 

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας μεταβιβάζει σε ένα έκαστο των πιο πάνω Διευθυνόντων Συμβούλων (που είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ήτοι στους κ.κ. Ευριπίδη Δοντά του Χαραλάμπους και Απόστολο Δοντά του Ηλία, ενεργούντων από κοινού ή έκαστος
  κεχωρισμένως όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 16 του καταστατικού και στον Νόμο.

  Επισημαίνεται, ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 10η/03/2021 και λήγει την 09η/03/2023 και παρατείνεται κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού μέχρι την λήξη της θητείας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη σχετικής
  απόφασης.


   

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ -ΣΥΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ