Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 10:39

  ΒΙΣ: Επιδόσεις και αποτελέσματα εννεάμηνου 2020

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ" σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της:

  Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

  α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10.289 χιλ. ευρώ, έναντι 10.491 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή ποσοστιαία μείωση κατά 1,9%.

  β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 1.280 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.535 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,6%%

  γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 513 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 767 χιλ. ευρω παρουσιάζοντας βελτίωση  κατά 33,1%.

  Τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο' τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

  Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

  1/1-30/9/20

  1/1-30/9/19

  1/7-30/9/20

  1/7-30/9/19

  ( χιλ. ΕΥΡΩ )

         

  Κύκλος εργασιών

  10.289

  10.491

  3.219

  3.526

  Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

  -1.280

  -1.535

  -557

  -465

  Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤDA)

  -513

  -767

  -303

  -210

  Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

  30/9/2020

  30/6/2020

  31/12/2019

  ( χιλ. ΕΥΡΩ )

       

  Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

  7.813

  7.813

  8.126

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

  3.917

  4.433

  4.869

  Σύνολο τραπεζικού δανεισμού

  11.729

  12.245

  12.994

  Υποχρεώσεις μισθώσεων

  19

  45

  96

  Σύνολο δανεισμού

  11.749

  12.290

  13.091

  Μείον: Διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα

  -96

  -15

  -12

  Καθαρός δανεισμός

  11.653

  12.276

  13.079

         

  Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

  3.878

  4.602

  5.634

         

  Σύνολο υποχρεώσεων

  24.591

  25.463

  25.608

   

  Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις, τηρεί τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών αρχών λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και τη συνέχιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

  Η πανδημία και τα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, έχουν ως συνέπεια τη ραγδαία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, πλην όμως η Εταιρεία συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της διενεργώντας αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της.

  Λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχτούν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι ευπαθείς εργαζόμενοι, χωρίς να γίνει χρήση του δικαιώματος αναστολής συμβάσεων εργασίας, παρ όλο που ο ΚΑΔ της εταιρείας περιλαμβάνεται στους προστατευόμενους, με αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί κανένα κρούσμα και να μην διακοπεί η λειτουργία. Παράλληλα η Διοίκηση καθώς και η Διεύθυνση πωλήσεων δεν έχουν καμία φυσική επαφή με το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας ενώ συνεχίζεται η προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας.

  Ειδικότερα η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ. Συμβάλλοντας στη συλλογική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, εφαρμόστηκε μια ειδική πολιτική προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών, συνεχής απολύμανση των γραφείων και συγκεκριμένων χώρων παραγωγής και ειδική καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρείας για την υγιεινή.

  Κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, διατηρώντας πάντα μία υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της, με γνώμονα βεβαίως, την προστασία του εργατικού της δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο της.

  Ωστόσο, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας και επομένως, οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον κορονοϊό και πως αυτός επηρεάζει την αγορά και θα προσαρμόζει τη λειτουργία της με κριτήριο πάντα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την βιώσιμη ανάπτυξη της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ