Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Δεκ-2020 19:01

  Μύλοι Κεπενού: Βασικά οικονομικά μεγέθη γ' τριμήνου 2020

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

  Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της :  

  Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 9,18 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 και ευρώ 25,74 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 9,05 εκατ. και ευρώ 24,82 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,44 % και 3,71 % αντίστοιχα .

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε ευρώ 0,93 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 και ευρώ 2,19 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 1,00 εκατ. και ευρώ 2,53 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019 . 

  Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 0,69 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 και ευρώ 1,47 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 0,79 εκατ. και ευρώ 1,86 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019 .

  Ο δανεισμός της Εταιρείας  κατά την 30.09.2020 ανήλθε σε ευρώ 12,67 εκατ. και ευρώ 10,95 εκατ. την 31.12.019 . Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2020 ανήλθαν σε ευρώ 20,83 εκατ. και ευρώ 20,21 εκατ. την 31.12.2019 . 

  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

             

     

  01.01.2020-30.09.2020

   

  01.01.2019-30.09.2019

  01.07.2020-30.09.2020

  01.07.2019-30.09.2020

   

  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

               

  Πωλήσεις  

   

  25.739

   

  24.819

  9.181

  9.047

   

  Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)

   

  2.188

   

  2.531

   

  930

   

  1.004

   

  Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)

   

  1.470

   

  1.857

  686

  790

   

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

             

     

  01.01.2020-30.09.2020

   

  01.01.2020-30.06.2020

  01.01.2019-30.09.2019

   

  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

             

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

   

  14.331

   

  14.490

   

  14.013

   

  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

   

  23.208

   

  19.779

   

  23.766

   

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

   

  3.487

   

  5.733

  658

   

  Σύνολο Ενεργητικού

   

  41.026

   

  40.002

  38.437

   

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

   

  20.831

   

  20.359

  20.211

   

  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

   

  17.870

   

  13.343

  12.281

   

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

   

  2.325

   

  6.300

  5.945

   

  Σύνολο Υποχρεώσεων

   

  20.195

   

  19.643

  18.226

   

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

   

  41.026

   

  40.002

   

  38.437

   

  Καθαρός Δανεισμός

   

  12.667

   

  11.471

  10.949

   

                                                          

   

   

   

   

   

   

  Η Διοίκηση της Εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και έχει προετοιμάσει προληπτικά μέτρα και δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική της λειτουργία, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της . Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης, αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. .

  Η Εταιρεία μας, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της δεν έχει υποστεί ουσιώδη μεταβολή στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη και εκτιμά ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2020, δεν θα υπάρξουν αρνητικές μεταβολές στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη .    

  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ