Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Νοε-2020 19:47

  Γ.Ε. Δημητρίου: Προαναγγελία επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

  ΚΑΙ  δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε."

  ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 1η Δεκεμβρίου 2020

  Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

  (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)

  _________/__________

  Με την από 20/11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." -λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 2020- σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1) Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

  2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

  4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2019.

  5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

  6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

  7) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει.

  8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

  ***************

  Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Για τη συμμετοχή στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Δεκεμβρίου 2020, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται, κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Δεκεμβρίου 2020, ήτοι την 28η Νοεμβρίου 2020. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής, άλλως δεν μπορεί να συμμετέχει και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

  Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

  Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6 στο Αιγάλεω Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

  Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.gedsa.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 5386400.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

  Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία.

  Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

  Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας

  (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  (β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

  (γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

  Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

  Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, προσερχόμενοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6, Αιγάλεω) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 5386400. Τα ως άνω έγγραφα και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr.

  Αιγάλεω, 20/11/2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ