Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 02-Σεπ-2020 14:34

  Ακρίτας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2ας Σεπτεμβρίου 2020

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02ας Σεπτεμβρίου 2020

  Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  Θέμα 1ο

  Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2019, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2019 – 31.12.2019.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 2ο

  Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019

   Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 3ο

  Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 4ο

  Εξέλεξε την Εταιρεία ορκωτών  ελεγκτών - λογιστών   GRANT  THORTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2020.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 5ο

  Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 6ο

  Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 7ο

  Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 10 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντικατάστασης της αποβιώσαντος μέλους Γεωργίου Α. Σαράντη από τον κ. Κωνσταντίνου Δ. Παπαϊωάννου.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 8ο

  Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου, όπως κάτωθι:

  Διοικητικό Συμβούλιο

     Λουκία Α. Σαράντη

     Ευθύμιο Κ. Κωνσταντόπουλο

     Κωνσταντίνο Δ. Παπαϊωάννου

     Ελένη Μ. Παπανικολάου ως ανεξάρτητο μέλος

     Βασίλειο Α. Παπαδόπουλο ως ανεξάρτητο μέλος

   

  Επιτροπή Ελέγχου

     Ελένη Μ. Παπανικολάου

     Παναγιώτη Σ. Γκουλιαμτζή

     Γεώργιο Χ. Βαλαβάνη

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 9ο

  Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας κατ' άρθρο παρ. 1, του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 10ο

  Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

  Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  Θέμα 11ο

  Διάφορες Ανακοινώσεις

  Δεν υπήρξαν

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ