Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 01-Σεπ-2020 17:42

  Ιατρικό Αθηνών: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1-9-2020

   

  Την 1-9-2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 5 μέτοχοι κομιστές 38.880.165 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 44,83% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

   

  1ο Θέμα :     Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2019 - 31/12/2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2019 - 31/12/2019 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή,  όπως αυτές  εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της  29-6-2020.

  ΥΠΕΡ                     38.880.165   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  2ο  Θέμα:   Έγκριση  της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

  ΥΠΕΡ                    38.880.165   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  3ο Θέμα :  Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019.

  Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον  Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

  ΥΠΕΡ                     38.880.165   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  4ο Θέμα:  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και  προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2019 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2020  σύμφωνα με τα οριζόμενα  την παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

  ΥΠΕΡ                     38.880.165   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  5ο Θέμα: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων" με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019-31/12/2019). 

  ΥΠΕΡ                    38.880.165    ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  6ο Θέμα:  Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε εκ νέου παμψηφεί,  λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης  2020, δηλαδή:

  Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων" με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01/01/2020-31/12/2020.

  Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί την  αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων"  με Α.Μ. ΣΟΕΛ  127, για τον  τακτικό και φορολογικό  έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020).

  ΥΠΕΡ                     38.880.165   ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  7ο Θέμα:  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

  Στο έβδομο  (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  υπεβλήθη προς συζήτηση  στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018,  η οποία έγινε δεκτή παμψηφεί.

  ΥΠΕΡ                    38.880.165    ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

  ΚΑΤΑ                                       0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

  ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

   

  8ο Θέμα:  Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.  4706/2020.

  Στο όγδοο  (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  υπεβλήθη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η από 1-9-2020  ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής

  Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.  4706/2020,  επί της οποίας δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

   

   

                                                                        Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2020

                                                                       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ