Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Αυγ-2020 18:05

  Unibios: Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
   ΤΗΣ ΤΑΚΤIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
  ΤΗΣ 28-8-2020 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
   ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
  "UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

  ΓΕΜΗ 232101000

  Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 28η Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.431.349 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.625.315 μετοχών, ήτοι 47,55% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2019 (01.01.2019 μέχρι 31.12.2019), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  7.431.349

  100%

  47,55%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.

  Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  7.431.349

  100%

  47,55%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

   ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020.

  Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με  μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρίες,  ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2019 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020

  Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό    (100%)τις  προτάσεις του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  7.431.349

  100%

  47,55%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

  Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2020 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Τακτικός Ελεγκτής της εταιρίας για την χρήση 2020 εξελέγη ο κύριος Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εξελέγη ο κύριος Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), αμφότεροι  είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. "ACES  AUDITORS  A.E”)  με  Α.Μ. ΣΟΕΛ 159. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο ΔΣ όπως προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  1.469.907

  100%

  9,40%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 5ο :  Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

  Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση  και αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  7.431.349

  100%

  47,55%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 6ο : Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

  Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση αποδοχών της εταιρίας η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%).  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

  ΨΗΦΟΣ

  Μετοχές

  Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων

  Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

  ΥΠΕΡ

  7.431.349

  100%

  47,55%

  ΚΑΤΑ

  0

  0%

  0%

  ΑΠΟΧΗ

  0

  0%

  0%

  ΘΕΜΑ 7ο:   Παροχή Ειδικής Άδειας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548/2008  όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

  Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισαγωγή του νόμου 4548/2008 το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ και ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρόταση προς έγκριση.

  ΘΕΜΑ 8ο :   Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

  Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ