Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 12-Αυγ-2020 12:40

  ΑΕΓΕΚ: Προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΕΓΕΚ" με την από 3529/12.08.2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της εταιρίας στην 80η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30' π.μ., στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1.           Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2019 συνοδευόμενων από τις σχετικές  εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
  2.             Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.
  3.             Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4.             Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.
  5.             Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών τους για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους στη χρήση 2020.
  6.             Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρίας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30' π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρίας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της εταιρίας, που διαχειρίζεται η εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 5ης Σεπτεμβρίου 2020 για το δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής (δηλαδή η 5η Σεπτεμβρίου 2020), ισχύει και στην περίπτωση της επαναληπτικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δοθέντος ότι η ημερομηνία αυτής δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης της εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.  Για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

   

   

  Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας  (http://www.aegek.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Καβαλιεράτου Τάκη 7 – Κηφισιά Αττικής). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30' π.μ. για την αρχική Συνέλευση ή μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30' π.μ. για την επαναληπτική Συνέλευση.  Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.  Ως προς τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

  Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

  Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.aegek.gr).

  Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας.

  Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306136, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   

  Κηφισιά, 12.08.2020

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ