Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Αυγ-2020 16:25

  Doppler: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

  Αρ. ΓΕΜΗ 00014505835000

  Αρ. MAE 45269/55/Β/00/02

   

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας ΝΤΟΠΛΕΡ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

   

  1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

   

  2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

   

  3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

   

  4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

   

  5. Έγκριση συμβάσεων με όργανα Διοίκησης

  6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

   

  7. Τροποποίηση Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 και μεταβολή του σκοπού της εταιρίας

   

  8. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

    

  Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου - Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Νομός Κιλκίς, τηλ: 23430-54000 - φαξ: 23430-23701), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

   

  ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου 06/08/2020

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων 2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ