Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 31-Ιουλ-2020 11:53

  ΛΑΝΑΚΑΜ: Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2020 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας  στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – "ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" - Κτίριο Α' – 4ος όροφος, Αθήνα.

  Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 4.006.213 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.939.268 , ήτοι ποσοστό 67,45% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

  Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


  1.      Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών αυτού και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας, χρήσεως 2019 και έγκρισης αυτών.


  2.      Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019.


  3.      Λήψη αποφάσεως και έγκριση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019).

   

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.006.213  – ποσοστό 100,00%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εγκρίθηκαν  οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2019.Επίσης αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2019.

  Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός ,η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2019. 

  1. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και απαλλαγή του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.006.213 – ποσοστό 100,00%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τους λογιστές και τους ελεγκτές της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 άρθρο 108.

         

  1. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2020.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.006.213 – ποσοστό 100%

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης από τους μετόχους που δεν συμμετέχουν στο ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.8 του Ν.4548/2018  – ψήφοι 1.435.585 – ποσοστό 100%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία  :

  BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

  Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή

  ΑΜ ΕΛΤΕ : 041

  ΑΜ ΣΟΕΛ : 173 ,

   για  τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων  της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  "Φορολογικού Πιστοποιητικού", για  την  χρήση  2020 (1.1.2020-31.12.2020) και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστα νόμιμη αμοιβή.

  1. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2019 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2020.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι  4.006.213 – ποσοστό 100%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

  1.   Ιωάννης Κ. Δαμίγος                               Ευρώ    19.267,75

  2.   Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος                   Ευρώ    19.300,50

  3.   Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος                      Ευρώ    20.759,54

  4.    Ελισάβετ Ι. Δαμίγου                            Ευρώ      20.759,54

                                                                         -----------------

        ΣΥΝΟΛΟΝ                                             Ευρώ     80.087,33

  Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

  1.   Ιωάννης Κ. Δαμίγος                       Ευρώ              21.000,00            

  2.   Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος           Ευρώ              21.000,00

  3.   Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος              Ευρώ         19.500,00         

  4.    Ελισάβετ Ι. Δαμίγου                      Ευρώ       19.500,00                                                                                                    

                                                                    ---------------------

                                                              Ευρώ              81.000,00

  1. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.006.213 – ποσοστό 100,00%

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης από τους μετόχους που δεν συμμετέχουν στο ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018  – ψήφοι 1.435.585 – ποσοστό 100%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

  1. Εκλογή Επιτροπής Αποδοχών.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι  4.006.585 – ποσοστό 100%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών  για  τετραετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024  και με την ιδιότητα εκάστου στην Επιτροπή Αποδοχών ως κατωτέρω:

  -                      Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Πρόεδρος

  -                      Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος , Μέλος

  -                      Στυλιανέση Κ. Μαρία  , Μέλος

  Εκ των εκλεγέντων ανωτέρω μελών της Επιτροπής Αποδοχών ,η κα Στυλιανέση Κ.Μαρία είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , ο κος Βασίλειος Κ.Κωστόπουλος είναι Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Δρ Ανδρέας Γ.Κουτούπης είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ελεγκτική.

  1. 9.      Αγορά Ιδίων Μετοχών μέχρι του ορίου που επιτρέπει ο Νόμος.

   

  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι  4.006.213 – ποσοστό 100%

  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

  Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών όποτε αυτό κρίνει η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ,και σε εύρος τιμής από 0,62Ευρώ έως 1,60Ευρώ η μετοχή.

   

  1. 10.  Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις

  Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις ή θέματα προς συζήτηση.

  31-7-2020 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ & ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ