Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Ιουλ-2020 16:00

  ΒΙΣ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μαγούλα 20/07/2020

  Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

   

   

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  τ.Γ.Σ.

  1.    Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2019.)

  Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 χωρίς να επιφερθεί σ' αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

  Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα "Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων" και "Κατάσταση συνολικού εισοδήματος" των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους  ΕΥΡΩ -2.625.425,75.

  Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

  (α) κύκλος εργασιών 14.373.375,34 ΕΥΡΩ, (β) μικτά κέρδη 534.486,86 ΕΥΡΩ, (γ) ζημίες προ φόρων

  - 2.807.572,19 ΕΥΡΩ, (δ) ζημιές μετά από φόρους - 2.625.425,75 ΕΥΡΩ και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά -2.626.691,21 ΕΥΡΩ.

  Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος.

  Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2019.

  2.    Επί του 2ου θέματος (Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης)

         Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής αυτής Φίλιππος Καμπουρόπουλος του Εμμανουήλ (α.μ. ΣΟΕΛ 36141) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

  3.    Επί του 3ου θέματος (Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών)

              Έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα προς την εταιρία προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), η οποία εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 2231/94 αυτήν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.

  4.    Επί του 4ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2019)

         Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2019.

  5.    Επί του 5ου θέματος (Έγκριση κανονισμού πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τον γενικό διευθυντή και τον αναπληρωτή του [άρθ. 111 § 4 Ν 4548/18])

  Εγκρίθηκε ο καταρτισθείς από το Δ.Σ. κανονισμός πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τον γενικό διευθυντή της (αναπληρωτής γενικός διευθυντής δεν υπάρχει), ο οποίος έχει το στο άρθρο 111 Ν 4548/2018 (άρθ. 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) προβλεπόμενο περιεχόμενο.

  6.    Επί του 6ου θέματος (Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών σε ακριβές ποσό, που θα αποφασισθεί, ώστε τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του ½ του μετοχικού κεφαλαίου - άρθ. 119 § 4 Ν 4548/18)

  Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (ΕΥΡΩ 14.309.568,00) της εταιρίας κατά ποσό 10.334.688,00 ΕΥΡΩ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 2,88 ΕΥΡΩ) σε 0,80 ΕΥΡΩ η κάθε μία, ενώ το πλήθος των μετοχών (4.968.600) παρέμεινε αμετάβλητο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.974.880,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 4.968.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ΕΥΡΩ εκάστης. Αναλόγως τροποποιήθηκε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

  7.    Επί του 7ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

  Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

  Σημειώσεις :

  Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

  Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.216.913, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,871 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ΕΥΡΩ .

  Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τρείς (3) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα η αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

   

  Για την ΒΙΣ ΑΕ

  Κυριάκος Σουπιωνάς

  Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ