Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Ιουλ-2020 15:18

  Μουζάκης Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  Μετά την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  Θέμα  6ο  της  17/07/2020

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Σπύρος  Γκανίας  του Αθανασίου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ανώνυμος Τ.Θ.8010  , ΤΚ 19 003, ΑΔΤ ΑΙ 592366  ΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΜ 043614901,  ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ "ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖ ΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ"

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Μέγας  Γεώργιος   του Αθανασίου, κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαΐμη αρ. 66-68, ΤΚ 18538, ΑΔΤ ΑΒ524031/2006 Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ 05672685, Δ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ    

  Βασιλακόπουλος Χρήστος   του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοφώντος αρ. 174, ΤΚ 11852, ΑΔΤ ΑΖ 626112/2008 Τ.Α. Πετραλώνων, ΑΦΜ 119391335 , ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ.

  ΣΚΟΠΟΣ

  Η επιτροπή έχει ως έργο:

  • Να ασκεί εποπτεία επί των λειτουργιών του Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του, επιβεβαιώνοντας την επάρκεια, ποιότητα και αποδοτικότητα των υπαλλήλων του τμήματος με αξιολόγηση των πεπραγμένων.
  • Να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και την συμφωνία τους με τα λογιστικά πρότυπα, τις φορολογικές αρχές και την κείμενη νομοθεσία.
  • Να επιβεβαιώνει την επάρκεια και ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και να  εισηγείται τυχόν μεταβολές στον επαναδιορισμό, ανάκληση, έγκριση αμοιβής και όρους πρόσληψής των.  
  • Να εποπτεύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας , και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την συμμόρφωση της εταιρείας στους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της.
  • Να ελέγχει και να επιβλέπει την εφαρμογή της διαδικασίας εμπιστευτικής αναφοράς των εργαζόμενων για θέματα που άπτονται του Κώδικα δεοντολογίας της Εταιρείας.

  ΣΥΝΘΕΣΗ

  Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση με θητεία ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα εξ αυτών πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική.

  Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ένα εκ των τακτικών μελών της ως Πρόεδρο ενώ καθήκοντα γραμματέως ασκεί η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

  Η επιτροπή συνεδριάζει κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι ανά τρίμηνο ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα αν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

  Ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου έχει το ρητό δικαίωμα να συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.  

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ