Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Ιουλ-2020 14:33

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
  17ης Ιουλίου 2020

  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Δ .  ΜΟΥΖΑΚΗΣ"
  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  000263901000  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

   

  Η εταιρεία " ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ" ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων  που συνήλθε την 17η Ιουλίου 2020 στο στην έδρα της εταιρείας  Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30   στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι  και οι 3 από τους 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  3. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εξουσιοδότησε τους κ. ΣΑΡΑΦΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ και ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ οι οποίοι κατέχουν 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

   

  Θέμα 1ο   : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

  Διαβάζεται ακολούθως από τον Γενικό Γραμματέα   της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Περαιτέρω,   ο Γραμματέας   της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τον παριστάμενο μέτοχο για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2019, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 2ο  : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019,κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2019( 1/1 – 31/12/2019).

   

  Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

   

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 3ο   Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος  2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18

  Εγκρίθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 28.6.2019.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού   ποσού  15.100,00 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2020, αμοιβή 20.900,00€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 4ο   Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2020 έως 31.12.2020  και καθορισμός της αμοιβής του.

   

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020 ,

   μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις   κάτωθι Ελεγκτικές εταιρείες:

  PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ, ACE, MAZARS, ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2020

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2020 σε ευρώ 21.890,00 πλέον ΦΠΑ.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  Θέμα 5ο   :  Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές  της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

   

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 6ο   :  Έγκριση  εκλογής  νέου μέλους της Επιτροπής ελέγχου , εις αντικατάσταση της παραιτηθέντος κας Καλούδη Δάφνης και εκ νέου σύσταση Επιτροπής ελέγχου

   

  Εγκρίθηκε η εκλογή ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο  κος. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη ο  οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

   

  Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη  σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 ως εξής:

  ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

  ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ , Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

  Το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του που εξετάστηκε ήδη και παρουσιάστηκε  σήμερα στην Γενική Συνέλευση

  Είναι Ανεξάρτητο μέλος εκτός ΔΣ , πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Association of chartered and certified Accountants με εμπειρία στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς αφού είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ διάφορων εταιρειών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 7ο   :  Τελική έγκριση Εναρμονισμένου Καταστατικού  της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4548/2018  του οποίου το  κείμενο συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλετε στην Γενική Συνέλευση

   

    Εγκρίθηκε το κείμενο που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο, Εναρμονισμένο Καταστατικό  σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4548/2018 

   

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 25.943.315 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 80,60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 25.943.315, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 8ο   :  Διάφορα  θέματα  -  Ανακοινώσεις.

  Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ