Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 26-Ιουν-2020 10:26

  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ: Στις 17 Ιουλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 25/06/2020  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”  καθώς και οι Εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου Μουζάκη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  17  Ιουλίου 2020,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας  Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  -Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  -Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019,κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  -Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος  2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18 .

  -Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2020 έως 31.12.2020  και καθορισμός της αμοιβής του.

  -Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές  της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

  -Έγκριση  εκλογής  νέου μέλους της Επιτροπής ελέγχου , εις αντικατάσταση της παραιτηθέντος κας Καλούδη Δάφνης και εκ νέου σύσταση Επιτροπής ελέγχου.

  -Τελική έγκριση Εναρμονισμένου Καταστατικού  της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4548/2018  του οποίου το  κείμενο συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλετε στην Γενική Συνέλευση . 

  -Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4 , 124 παρ.6 και 128 Ν 4548/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στην Τακτική  Γενική Συνέλευση δικαιούται  να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος  εμφανίζεται ως Μέτοχος  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε" ("Ε.Χ.Α.Ε."), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

   Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν  μέσω τηλεδιάσκεψης (  ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom ) στην Γενική Συνέλευση της ΕΛ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ  καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους  να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι 14.07.2020, δηλαδή την τρίτη (3η)  ημέρα πριν από την συνεδρίαση της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, με email στο info@mouzakis.gr ή τηλεφωνικά  στον αριθμό (210-3490628 κος Νιάρχος) ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με αποστολή της παραπάνω βεβαίωσης  στα γραφεία της Εταιρείας μας  στο Fax : 210 34 90 591 και Ηλεκτρονικά στο email : info@mouzakis.gr.  Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει  να υφίσταται κατά την 12.07.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  της 17.07.2020 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της  μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία  το αργότερο την 14.07.2020, δηλαδή την τρίτη (3η)  ημέρα πριν από την συνεδρίαση της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των παραπάνω  δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία  διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

  Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

  Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν :

  - την εγγραφή  πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης  προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία  θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2.07.2020 δηλαδή  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την  Γενική Συνέλευση,

  - να τεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10.07.2020, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί  συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.07.2020, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο  (1/5 ) του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.07.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

   Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα  ως άνω δικαιώματα  μειοψηφίας  των Μετόχων  και τους επί μέρους όρους άσκησής τους  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.mouzakis.gr).

  [1]

  Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΨΗΦΟΥ   ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

  Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

  α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,

  β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.mouzakis.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Κηφισού 41, Αιγάλεω ,  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 34 90 591  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 34 90 500 .

  Το Καταστατικό της Εταιρείας  δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής  στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά  μέσα χωρίς  τη  φυσική  παρουσία  των  μετόχων  στον  τόπο διεξαγωγής  της  ή τη  δυνατότητα εξ αποστάσεως  συμμετοχής  των  μετόχων  στην  ψηφοφορία .

  Δ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 123 παρ. 3  και 141 παρ.3 του ν. 4548/2018, (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας )    θα διατίθενται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  (www.mouzakis. gr)  και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού 41, Αιγάλεω) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων(210 3490500).

  Αιγάλεω ,  25  Ιουνίου  2020

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

   

   

   

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ